Det er viktig at utsatte barn får tidlig hjelp. De trenger voksne som bryr seg og som forstår. Voksne som arbeider med barn og familier må vite når og hvordan de skal gripe inn, og de må ha mot til å gjøre det. Med dette som bakgrunn arrangerte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet konferansen «Du ser det ikke før du tror det» om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0–6 år. Den hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Denne rapporten inneholder sammendrag fra alle foredragene som ble presentert på konferansen. Rapporten er skrevet av RBUP Øst og Sør. Konferansen hadde deltakere fra barnehager, barnevern, helsestasjoner, tannhelsetjenester, PP-tjenester, sykehus, politi, krisesentre og familievernkontor. Dette er aktører som kan spille en avgjørende rolle overfor utsatte barn og familier. Målet med konferansen var å gi felles kunnskap om hvordan vi kan oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep..Publikasjonskode: Q-1218B

71 s., utgitt av Departementene i 2013.