Backe-Hansen, Elisabeth og Seeberg, Marie Louise | Solberg, Anne | Bakketeig, Elisiv | Patras, Joshua

NOVA har gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet i Norge. Nattergalen er rettet mot barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år, og studenter innen barnevern, sosialfag eller vernepleie som er mentor for et barn gjennom et skoleår. Ordningen administreres i det daglige av koordinatorer ansatt ved den enkelte høgskole/ universitet. Hovedmålsettingene med Nattergalen er: Å styrke kultursensitiviteten i barnevernet gjennom å gi studentene bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn; bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning. NOVAs evaluering baserer seg på data innhentet ved bruk av dokumentanalyse, intervjuer, observasjon og spørreskjema. Den belyser hvilke erfaringer og hva slags utbytte barna og mentorene har hatt av å delta i Nattergalen, og om ordningen er organisert og praktiseres på en slik måte at den fungerer etter sine målsettinger. Rapportens hovedkonklusjon er at både barn og mentorer har positivt utbytte av å delta i Nattergalen. Våre resultater gir grunnlag for en klar anbefaling om at ordningen bør videreføres. Samtidig viser ordningen tegn til forvitring blant annet som en følge av usikkerheten rundt spørsmålet om videre finansiering. Det er derfor behov for en rask avklaring av spørsmål om videreføring, finansiering og revitalisering av ordningen for å sikre levedyktigheten framover

312 s., utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2012.