Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig overgrep og en grov krenkelse av jenter og kvinners fysiske og psykiske integritet. Praksisen er et klart brudd på menneskerettighetene. Norske myndigheter tar uttrykkelig avstand fra kjønnslemlestelse, og har ansvar for å forhindre at slike overgrep skjer. Hovedformålet med veilederen er å bidra til økt bevissthet og kunnskap om kjønnslemlestelse, samt gi veiledning om hva den enkelte tjeneste kan eller skal gjøre ved bekymring for at en jente står i fare for å bli eller allerede er blitt kjønnslemlestet. En forutsetning for å oppnå dette formålet er at de ulike tjenestene har tilstrekkelig kunnskap om opplysningsplikten til barneverntjenesten og avvergelsesplikten etter lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en omfattende kartlegging av utbredelsen av kjønnslemlestelse i Norge. En av konklusjonene i undersøkelsen er at en relativt stor andel oppfatter opplysningsplikten til barneverntjenesten og avvergelsesplikten som uklar. Forholdet mellom opplysningsplikten og avvergelsesplikten, og anvendelsen av dem, er derfor et sentralt tema i denne veilederen. I tillegg inneholder veilederen en beskrivelse av helsetjenesten, barneverntjenesten og politiets rolle og ansvar relatert til kjønnslemlestelse. Veilederen er først og fremst en juridisk veileder.

32 s., utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2008.