Barnevernets håndtering av saker der mindreårige kan være utsatt for menneskehandel. Rundskriv 01/2016.

Rundskrivet gir retningslinjer for hvordan ansatte i den kommunale barneverntjenesten skal identifisere og gi oppfølging til antatte mindreårige ofre for menneskehandel. Videre omhandles hvilke tiltak barneverntjenesten kan iverksette med hjemmel i barnevernloven, og hvordan barneverntjenesten skal samhandle med andre offentlige myndigheter, særlig politiet, utlendingsmyndighetene og helsetjenesten.

25 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.

Serie: Rundskriv