I denne rapporten presenteres metoder som kan bidra til å styrke tilknytningen mellom fosterbarn og fosterhjem. Formålet med rapporten er å identifisere kunnskapsbaserte metoder og gi en vurdering av hvilke metoder barnevernet bør satse på i arbeidet med å sikre at fosterbarn får en så trygg og stabil omsorgssituasjon i fosterhjemmet som mulig. Fosterbarns psykiske helse er viet særskilt oppmerksomhet i rapporten. Vi vet i dag at det går bedre med barn i fosterhjem enn barn som bor i institusjon. Vi vet også at mange fosterbarn føler seg trygge og godt ivaretatt i fosterhjemmet. Men vi vet også at en stor andel fosterbarn har fysiske og psykiske helseutfordringer med seg inn i sin nye omsorgssituasjon. Det innebærer at tilknytningsteori ikke alene kan danne grunnlag for å forstå fosterbarns og fosterforeldres utfordringer og oppfølgingsbehov, og at tverrfaglige og spesialiserte utredninger ofte er nødvendig for at fosterbarnet og fosterhjemmets skal få et individuelt tilpasset tilbud.

25 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.