Referanser

Anstorp, T. og Benum, K. (2014) Traumebehandling. Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Universitetsforlaget.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller institusjon. 2009. Veileder Q-1157 B. Retrieved from https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/oppfolging-av-foreldre-med-barn-ungdom-plassert-i-fosterhjem-eller-pa-institusjon.pdf?id=2284613

Berg, B. et al. (2017): Myter og realiteter. Innvandreres møter med barnevernet. NTNU Samfunnsforskning. Trondheim.

Børhaug, F.B. & Helleve, I. (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Bergen. Fagbokforlaget.

Duncan B.L. (2012) "Bli en bedre terapeut" Oslo: Gyldendal Norsk forlag

Duncan, B., Miller S., Wampold, B., og Hubble M.,A. (2014)"The heart & Soul of Change. Second Edition"Wasingthon: American Psycological Assosiation 2010

Ellingsen, I. T. (2007). Å miste omsorgen for sitt barn. Nordisk sosialt arbeid, 4. Retrieved from: https://www.idunn.no/nsa/2007/04/a_miste_omsorgen_for_sitt_barn

Falch-Ericksen, A. (2016). Foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn. Familievernets rolle og foreldrenes krise, mestring og endring. Nova-rapport 9/2016.

Kleinman, Arthur: Patients and healers in the context of culture: an explorationof the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry Anthropol Med. 2013 Apr;20(1):109-11. doi: 10.1080/13648470.2012.762337. Epub 2013 Mar 20.

Laird S. E. (2008) Anti-Oppressive Social Work – a guide for developing cultural competence. London. Sage Publications Ltd.

Munthe-Kaas, H. (2017) Tilbakemeldinger fra klienter kan gi bedre behandling. Tidsskrift for Norsk psykologforening Vol 54, nummer 4 2017

NOU 2012; 5. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Oslo: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Siegel, D.J. (2012) The developing mind. Second edition: How relationships and the brain interact to shape who we are. Guilford Publications.

Slettebø, T. (2009): Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Kunnskap og metoder i praktisk arbeid. Diakonhjemmet Høgskole. Rapport nr. 1/2009 Retrieved from: https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00000788

Weele, J. (2014) Kultursensitiv traumebehandling i Anstrop T., og Benum K.: Traumebehandling: komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo. Universitetsforlaget.

White, M. 2009. Kart over narrativ praksis. Pax Forlag A/S, Oslo

Laird, Siobhan (2008). Anti-Oppressive Social Work: A Guide for Developing Cultural Competence