Rollefordeling mellom familievernet og barnevernet

Barnevernet

Oppfølging av foreldrene

  • Barnevernstjenesten har ansvar for oppfølging av foreldrene etter en omsorgsovertagelse(barnevernloven § 4-16). Det betyr ikke at det må være barneverntjenesten som følger opp foreldrene, men de skal gi tilbud om oppfølging.
  • Barnevernstjenesten har ansvar for å følge opp foreldre ved en frivillig plassering av barn som et hjelpetiltak.

Les mer om barnevernets ansvar og oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn

Legge til rette for informasjon og samvær

Barnevernstjenesten har ansvar for å legge til rette for informasjon om og samvær mellom foreldre og barna etter plassering (barnevernloven § 4-16)

Taushetsplikt

Barnevernstjenesten har som utgangspunkt taushetsplikt om opplysninger de blir gjort kjent med i forbindelse med tjenesten eller arbeidet. De kan derfor ikke gi opplysninger om foreldre som blir fratatt omsorgen til familievernet uten foreldrenes samtykke. Dersom samtykke foreligger kan barnevernstjenesten formidle kontakt mellom foreldrene og familievernet. Familievernets tilbud skal være et frivillig tilbud til foreldrene, ut fra foreldrenes behov. 

Les mer om taushetsplikt, opplysningsplikt og meldeplikt

Familievernet

Tilbud om samtale

  • Alle foreldre med barn i fosterhjem eller i institusjon kan komme til samtale i familievernet.
  • Det er frivillig for foreldrene å delta. Innholdet i tilbudet bestemmes av foreldrenes behov.

Familievernet kan gi foreldrene hjelp til å mestre hverdagen etter at barnet har flyttet, bearbeiding av følelser og opplevelser knyttet til situasjonen. Familievernet kan også gi foreldreveiledning om den nye rollen som samværsforeldre eller råd og veiledning som kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid med barnevernstjenesten og med fosterforeldrene.

Temaer og tilnærminger i individuelle samtaler

Ikke utredning av foreldre

Terapeuter ved familievernkontoret skal ikke gjøre utredninger av foreldrene på oppdrag fra barnevernet.  Siden familievernet som regel ikke møter barna, eller foreldre og barn sammen, er det i de fleste tilfeller ikke mulig for terapeutene å vurdere

  • samspillet mellom barn og foreldre
  • foreldrenes omsorgskompetanse

Les mer om familievernets oppfølging

I noen tilfeller kan terapeuter fra familievernet likevel bli innkalt til å vitne i en rettsak, og har i så fall plikt til å vitne.

Informasjon til barnevernstjenesten

Familievernet gir ikke informasjon til barnevernstjenesten om foreldre som benytter familievernets tilbud med mindre det foreligger opplysningsplikt.

Gruppetilbud og kurs

Mange familievernkontorer har også gruppetilbud og kurs, og kan informere om andre aktører som har tilbud til foreldrene

Relevant informasjon om familievernet