Rekruttering fra barnevernet til familievernet

Barnevernstjenesten er den eneste instansen som kommer i kontakt med alle foreldre som har barn i fosterhjem og institusjon. Det er viktig at barnevernstjenesten informerer foreldre om familievernets tilbud.

Foreldre flest kommer ikke til familievernet

De fleste foreldre som har barn i fosterhjem og institusjon kommer ikke til familievernet. Dette kan blant annet skyldes at:

  • mange ser på familievernet som en del av «systemet» som har tatt fra dem barna, og de ønsker derfor ikke kontakt
  • foreldrene ikke vet om tilbudet eller hva det innebærer
  • noen kommer fra land der det ikke er vanlig å fortelle om familieproblemer til offentlig ansatte
  • mange er dypt deprimert og ute av stand til å oppsøke frivillige hjelpetilbud
  • familievernkontoret ligger for langt unna til at de får det til i en vanskelig hverdag, eller at de ikke har bil eller penger til transport

Barnevernet må fortelle om familievernets tilbud

En gjennomgang av 56 saker i familievernet viste at de fleste kom til familievernet fordi barnevernet hadde foreslått det. Det er derfor viktig at barnevernet informerer alle foreldrene om familievernets tilbud.

Barnevernet bør legge til rette for at foreldrene får mulighet til å benytte seg av familievernets tilbud, for eksempel gjennom å dekke reiseutgifter til familievernkontoret hvis det er nødvendig.

Lag rutiner for informasjon om familievernets tilbud

Samarbeidet om informasjon og rekrutteringsarbeid kan organiseres på forskjellige måter. Barneverntjenestene bør lage rutiner for hvordan de informerer foreldre om familievernets tilbud.

Det vesentlige er at:

  • familievernet og barneverntjenesten blir enige om hvordan informasjonen skal formidles
  • begge instanser er tydelige på hva tilbudet innebærer

Hvordan samarbeide om rekruttering til familievernet?

Barnevernstjenesten kan gjøre følgende:

Utfordringer knyttet til rekruttering gjennom barneverntjenesten

Vanskelig å skille barnevernstjenesten og familievernet

Det kan være vanskelig å skille mellom barneverntjenesten og familievernet når informasjonen kommer fra barnevernstjenesten. Mange foreldre er i konflikt med barnevernstjenesten og ønsker ikke å ta imot tilbud de gir. barnevernstjenesten bør derfor være formidle tydelig at familievernet er noe annet enn barnevernstjenesten.

Opplever tilbudet som plikt

Noen foreldre opplever det som en plikt å ta imot tilbud de får fra barnevernstjenesten, og kommer til familievernet uten at de selv er motiverte. Det er viktig å kommunisere til foreldrene at familievernets tilbud er frivillig, ikke et tiltak fra barnevernstjenesten.