Legg til rette for samarbeid

Familievernet og barnevernstjenesten har ulike roller og ulikt utgangspunkt for å følge opp foreldre som er fratatt omsorgen. Arbeidet i de to tjenestene vil likevel grense opp til hverandre, og noen ganger også overlappe hverandre. Derfor er det viktig at barnevernstjenesten og familievernet samarbeider.

Etabler møtepunkter

Det kan være nyttig å etablere møtepunkter eller samarbeidsfora der ansatte i de to tjenestene kan bli kjent med hverandre og hverandres arbeid. Det er mange ansatte i familievernet som ikke kjenner til hvordan barnevernet jobber- og motsatt. Kjennskap og tillit er viktig når det kommer vanskelige enkeltsaker, for eksempel når familievernet får saker der klientene er i konflikt med barnevernstjenesten.

Barnevernstjenestene kan oppnevne en kontaktperson for familievernet

En måte å tilrettelegge for samarbeid på, er at barnevernstjenestene oppnevner en kontaktperson for familievernet.

Familievernkontorene kan invitere barnevernstjenesten til samarbeidsmøter

Det er flere hundre kommunale barnevernstjenester i landet, og bare godt førti familievernkontorer. Det kan derfor være hensiktsmessig at familievernkontorene inviterer flere eller alle barnevernstjenester i sitt rekrutteringsområde til møte samtidig. I familievernet er det et ressursmiljø for arbeidet med foreldre fratatt omsorgen i hver av Bufetats fem regioner. Ressursmiljøene kan bidra i slike møter.

Oversikt over alle familievernkontorer i landet 

Familievernkontoret kan invitere seg selv til møte hos kommunen/ barnevernstjenesten

Det kan være vanskelig å få barnevernstjenestene til å delta fellesmøter. Familievernet kan invitere seg selv til møte hos enkeltkommuner/barnevernstjenester.

Hvilke tema kan dere ta opp i møtene?

I møtene kan dere ta opp følgende temaer:

Inviter representanter for brukergruppen

Invitere representanter for brukerne til møter. Organisasjoner for barnevernsbarn og for foreldre fratatt omsorgen har viktige innspill og kan bidra til å gjøre tilbudet bedre.

Tilbud fra andre offentlige instanser og frivillige aktører