Juridisk grunnlag for plassering av barn utenfor hjemmet

Barn kan plasseres utenfor hjemmet, enten frivillig eller med tvang. Det vanligste er at flyttinger er planlagt, men i en del saker må det skje som en hasteflytting.

De fleste flyttinger er planlagt

Som oftest treffes vedtak om omsorgsovertakelse etter at:  

 Fylkesnemdene treffer avgjørelsen om omsorgsovertakelse

Det er Fylkesnemndene for barnevern og sosial saker som treffer avgjørelser om omsorgsovertagelse og samvær. Det vil si at det er fylkesnemnda som avgjør om et barn skal flyttes ut av hjemmet. Barnevernstjenesten fremmer saken for fylkesnemnda. 

Hvilke lovhjemler gjelder når barn blir flyttet ut av hjemmet? 

Omsorgsovertakelse

En omsorgsovertakelse er et tvangsinngrep i foreldrenes og barnets gjensidige rett til familieliv. Det stilles derfor strenge krav til lovhjemmel. Terskelen for omsorgsovertakelse er høy. Vedtak om omsorgsovertakelse kan blant annet treffes ved omsorgssvikt, mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet.

Barnevernloven § 4-12: Vedtak om å overta omsorgen for et barn (lovdata)

Plassering i institusjon uten samtykke

Et barn kan tas ut av hjemmet mot foreldrenes og/eller barnets samtykke hvis barnet har vist alvorlig atferdsvansker. I slike tilfeller blir ikke foreldrene fratatt det formelle omsorgsansvaret for barnet, men den daglige omsorgen for barnet utøves av noen andre.

Plassering uten samtykke i Barnevernloven § 4-24 (lovdata)

Plassering med foreldrenes samtykke

I noen tilfeller blir barn plassert utenfor hjemmet av foreldrene selv, som en privat plassering hos for eksempel barnets slekt eller nettverk. De kan også bli plassert med foreldrenes samtykke som et frivillig hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. I slike tilfeller kan fylkesnemnda vedta at barnet for en tid ikke skal flyttes. Det innebærer at foreldrene ikke kan ombestemme seg og hente barnet hjem til seg igjen. Vedtak om flytteforbud kan bare treffes dersom det ikke er rimelig grunn for flyttingen, eller dersom en flytting kan være skadelig for barnet.

Barnevernloven § 4-8: Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet (lovdata)

Midlertidig akuttvedtak

Hvis det er fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet (barnevernloven § 4-6 annet ledd)

Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner i Barnevernloven § 4-6, 2. ledd (lovdata)

Hjelpetiltak for barn og barnefamilier i Barnevernloven § 4-4, 6. ledd (lovdata)

Hvis barnet som følge av egen atferd står i fare for å bli vesentlig skadelidende, kan barnet plasseres på institusjon uten at det selv samtykker.  

Les mer om plassering på institusjon uten samtykke i Barnevernloven §§ 4-24 og 4-25 på Lovdata.no