Barnevernets ansvar

Etter en omsorgsovertakelse har barnevernstjenesten en selvstendig plikt til å følge opp barnets foreldre.

Følge opp foreldre etter en omsorgsovertakelse

Etter en omsorgsovertakelse har barneverntjenesten en selvstendig plikt til å følge opp barnets foreldre (barnevernloven § 4-16). Dette betyr at barneverntjenesten har en fortløpende plikt til å følge med på hvordan det går med foreldrene når det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse, blant annet å vurdere om vilkårene for omsorgsovertakelse fortsatt er til stede.

Det er ikke uvanlig at foreldrene er i krise i tiden etter en omsorgsovertakelse. I en slik situasjon kan det være vanskelig å få med seg informasjon som blir gitt. Derfor er det viktig at informasjon som barnevernstjenesten gir er tydelig. Gi gjerne informasjonen skriftlig i tillegg til muntlig. Barnevernstjenesten skal kontakte foreldrene og gi dem et tilbud om veiledning og oppfølging kort tid etter en omsorgsovertakelse. Det er viktig for barna at foreldrene har det best mulig etter en omsorgsovertakelse.

Følg opp foreldre etter en frivillig flytting

Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp foreldre etter en frivillig flytting av barn eller ungdom som et hjelpetiltak (barnevernloven § 4-4 sjette ledd). Når det har blitt vedtatt et hjelpetiltak, skal barnevernstjenesten (barnevernloven § 4-5)

  • holde seg orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene
  • vurdere om hjelpen er tjenlig
  • vurder eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak

Legg til rette for godt samarbeid med foreldrene

Når barnevernstjenesten skal følge opp foreldre etter en omsorgovertakelse eller en frivillig flytting, må de ta utgangspunkt i hva foreldrene selv ønsker. Formidling av kontakt med andre hjelpeinstanser, for eksempel familievernkontoret, skal skje i et nært samarbeid mellom barnevernstjenesten og foreldrene.

Samtykke

Husk at taushetsplikten forhindrer at barnevernstjenesten kan formidle opplysninger til andre instanser uten foreldrenes samtykke. Dersom foreldrene ikke samtykker til at barnevernstjenesten tar kontakt med andre instanser, bør barnevernstjenesten informere foreldrene om andre hjelpetilbud og forsøke å motivere foreldrene til å søke hjelp andre steder. 

Les mer om taushetsplikt

Den individuelle oppfølgingen fra barnevernstjenesten kan være påvirket av tidligere konflikter. I noen tilfeller lykkes barnevernsarbeidere med å utvikle et samarbeid med foreldrene, mens i andre tilfeller er dette vanskelig.

Les mer om hvordan barnevernstjenesten kan følge opp foreldrene i «veileder om oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon»

Foreldrenes medvirkning

Ikke alle foreldre kan eller ønsker å medvirke i samhandlingen med barnevernstjenesten, særlig ikke rett etter en omsorgsovertakelse. Samarbeidet mellom foreldrene og barnevernstjenesten kan være vanskelig å få til fordi foreldrenes personlige utfordringer er så store og/eller aggresjon over barnevernstjenestens avgjørelse kan være sterk. Ved slike tilfeller bør barnevernstjenesten forsøke å formidle kontakt med andre.

Videreformidle tilbud fra andre hjelpeinstanser

I noen saker er det en reell mulighet for at foreldrene kan komme i posisjon til å igjen kunne ivareta omsorgen for barnet. Barnevernstjenesten har plikt til å prøve å gi foreldrene støtte og hjelp, som for eksempel å hjelpe foreldrene videre til andre mulige hjelpeinstanser.

Bruk gjerne brosjyren «Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt» for å informere foreldrene om familievernets tilbud til foreldre med barn som har flyttet utenfor hjemmet.

For mange foreldre er barnevernstjenesten en lite egnet instans for oppfølging. Dette gjelder særlig i de sakene der foreldrene er i konflikt med barnevernstjenesten. Da kan det være andre instanser som er bedre egnet til å gi foreldrene oppfølging.

I disse situasjonene har barnevernstjenesten et ansvar for å veilede foreldrene om hvilke endringer som er nødvendige, og eventuelt å formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstanser som kan gi dem hjelp med for eksempel bolig, utdannelse, arbeid, nødvendig behandling og lignende. Barnevernstjenesten kan også bidra til at foreldre kan delta på samlinger for foreldre fratatt omsorgen i regi av familievernet eller frivillige organisasjoner/støttegrupper, for eksempel ved å dekke reiseutgifter.

Legg til rette for best mulig samvær mellom foreldre og barn

  • Barnevernstjenesten skal legge til rette for et best mulig samvær mellom foreldre og barn, og samvær mellom søsken.
  • Barnevernstjenesten skal ha rutiner som sikrer at foreldrene får tilbud om veiledning og oppfølging kort tid etter en omsorgsovertakelse.
  • Barnevernstjenesten bør etablere rutiner som sikrer oppfølging der foreldrene ønsker det.

Les mer om hvordan familievernet kan bidra til gode samvær

Les også