Internasjonal barnebortføring

Internasjonal barnebortføring omfatter tilfeller der et barn blir ulovlig tatt ut av landet i strid med foreldreansvaret, og tilfeller der et barn ulovlig blir tilbakeholdt i utlandet. For eksempel kan et barn bli ulovlig tilbakeholdt i et annet land etter et lovlig utenlandsopphold, som ferie eller samvær.

I saker der barnevernet har rett til å bestemme hvor barnet skal bo, vil det også være ulovlig barnebortføring å reise til utlandet med barnet uten barnevernets samtykke.

For mer informasjon om barnebortføring, se barnebortforing.no

Bistand i saker om internasjonal barnebortføring

Bufdir er fra 1. mars 2020 sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring og Europarådskonvensjonen 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar, og bistår i saker om internasjonal barnebortføring.

Ta kontakt med oss på:
Telefon: 466 15 000
E-post