>
Samarbeid mellom skole og barnevern, mellom psykisk helse og barnevern og samarbeid med flere sektor på barnefattigdomsområdet har avgjørende betydning for hvordan barn vil klare seg senere i livet. - Mari Trommald

Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall

>
Bufdirs organisering
Bufetats organisering
Utvalgte hovedtall for virksomheten
Tilskuddsordninger forvaltet av Bufdir

Del III Årets aktiviteter og resultater

>
Delmål 2.2 - Trygge familierelasjoner, likestilte foreldre og godt foreldresamarbeid til beste for barna
Delmål 2.3. Effektive virkemidler i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep
Delmål 3.1. Et mer likestilt samfunn med like rettigheter
Nedsatt funksjonsevne
Universell utforming
Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK)
Etnisitet
Kjønnslikestilling
Hatefulle ytringer
Delmål 4.1. Like muligheter til deltakelse for barn og ungdom
Delmål 4.2. Redusere konsekvenser av fattigdom for barn og ungdom
Delmål 5.1: Et barnevern som gir tiltak og tjenester av riktig kvalitet til riktig tid
Fosterhjem
Bufetats ivaretakelse av bistandsplikten
Arbeid med minoriteter i barnevernet
Delmål 5.2 Helhetlige og samordnede tilbud og tjenester
Delmål 5.3: Rettssikkerhet for barn, ungdom og familiene deres
Annet sentralt og tverrgående arbeid

Del IV styring og kontroll i virksomheten

>
God styring og kontroll i direktoratet og etaten
Oppfølging av riksrevisjonssaker
Kommunikasjon
Personellmessige forhold

Del V Vurdering av framtidsutsikter

>
Tiden for skjemaer på papir, tungvinte systemer og et fragmentert hjelpeapparat er i stor grad forbi - Bufdir årsrapport 2017

Del VI Årsregnskap

>
Prinsippnote årsregnskapet
Utgiftsutvikling