Tid:
24 november 2021 11:00 - 25 november 2021 13:30
Sted:
Clarion Hotel Trondheim

En skolekonferanse for skoleansvarlige i barnevernsinstitusjoner, samarbeidspartnere i fylkeskommunene og hos statsforvalteren.

Program dag 1

24. november 2021

Kl. 11.00 – 11.30 Registrering

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

Kl. 12.30 – 12.40 Velkommen og innledning av konferansen ved Viggo Valle

Kl. 12.40 – 13.40 Skolens betydning, behov for tilpasninger og atferdsinstitusjonenes rammer for samarbeid med skoleverket
Morten Jensås Lundgren (seniorrådgiver og spesialist i klinisk pedagogikk ved spisskompetansemiljø, behandling for ungdom)

Hvorfor mase om skoledeltakelse?

Behov for å forstå responsivitetsfaktorer og planlegge skoledagen. Rutiner for samarbeid med skoleverket vist gjennom forløp for behandlingsinstitusjonene

Kl. 13.40 – 14.00 Pause

Kl. 14.00 – 15.15 Skoleerfaringer blant ungdom som bor i barneverninstitusjoner og institusjonenes perspektiver på- og oppfølging av skolegang
Gro Ulset (forsker ved RKBU Midt-Norge/NTNU)

Hvilke erfaringer har ungdom med skolegang og skole- og opplæringstilbudet i forbindelse med botid i barneverninstitusjon, og hvordan arbeider barneverninstitusjoner med oppfølgingen av skolegangen til ungdommene som bor der?

Disse problemstillingene dannet utgangspunkt for en intervjustudie hvor ungdom og ledere/skoleansvarlige ved fire barneverninstitusjoner deltok som informanter.

Gro Ulset vil presentere funn fra denne studien. 

Kl. 15.15 – 15.45 Pause med kaffe og matbit

Kl. 15.45 – 16.45 Kulturkompetanse og kultursensitivitet i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn
Seyed Jamil Naser (seniorrådgiver Bufetat)

Kulturforståelse og kulturkompetanse i arbeid med innvandrerbarn med fokus på skolen; Målgruppen, begreper, kulturelle likheter og ulikheter, og familiestruktur i endring

Kl. 16.45 – 17.00 Pause

Kl. 17.00 – 18.00 Resiliens i skolen, interkulturell pedagogikk og den betydningsfulle voksen
Marcelo Vidal (høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH)

Hvordan relasjon voksen-barn kan styrke elevens motivasjon for læring

Kl. 18.45 Avgang til Rockheim

Kl. 19.00 – 20.00 Omvisning

Kl. 20.00 –  Middag i Rockheim’s restaurant

Program dag 2

25.november 2021

Kl. 08.20 - 08.30 God morgen med Viggo Valle

Kl. 08.30 - 09.30 Krav, mestring og resultat
Rayner Jakobsen og Howar Johnsen (Yttrabekken ungdomsheim)

Skoleansvarligrollen, sammenhengen mellom miljøpersonalets holdninger til skole/dagtilbud og oppfølging av ungdommene som bor ved Yttrabekken ungdomssenter.

Kl. 09.30 - 09.50 Pause med mat

Kl. 09.50 - 10.30 En samarbeidsmodell mellom skole, institusjon og PPT. Suksessfaktorer og utfordringer
Hilde Margrete Eriksen (skoleansvarlig Orkdal Barnevernsenter)
Elisabeth Keiseraas (pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver-PPT)
Kjersti K. Solberg (spes.ped.koordinator - Grøtte skole)
Maria Rundtom (fagleder - Grøtte skole)

Forarbeid og planlegging før skolestart, felles møteplan/faste møter, gjensidig informasjonsflyt, tiltaksarbeid, pedagogiske mål fra dreieboka, sakkyndig vurdering.

Kl. 10.30 - 11.30 Forebygging og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd mellom barn og unge
Marita Sandvik (REBESSA) og Kristin Larsen (spesialpedagog Lianvatnet skole/Trondheim Kommune)

En stor andel av alle overgrep mot barn blir begått av andre barn og unge. Foredraget setter søkelys på viktigheten av forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd når dette oppstår mellom barn. Nye ressurser som www.seksuellatferd.no , skoleveileder og e-læringsprogram presenteres.

Kl. 11.30 - 12.10 Når tvilen kommer til "alle" - hva kjennetegner samarbeidet når vi jobber oss gjennom den
Marianne Sneve Olsen (pedagogisk rådgiver, Trøndelag behandlingssenter)

Når innsatsen blant voksne ikke gir ønsket resultat i skoledeltagelse og skoleresultater for ungdommen, kommer ofte tvilen om at skole er det beste alternativet. 

Hvordan bruker vi systemet og hva kjennetegner samarbeidet når vi jobber oss gjennom tvilen?

Kl. 12.10 – 12.45 Felles refleksjon med Viggo Valle

Kl. 12.45 – 13.30 Lunsj og avreise