Tid:
Høsten 2021
Sted:
Digitalt

Barnevernsreformen innebærer at kommunene fra og med 1. januar 2022 har det helhetlige ansvaret for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Bufetat, region sør ved fosterhjemstjenesten ønsker i den forbindelse å bidra til en god kompetansedeling når oppgavene Bufetat har hatt ansvar for relatert til generell veiledning av fosterhjem, overføres til kommunene.

Vi inviterer til kompetansedeling i modellen Bufetat har benyttet i gruppeveiledningen – Trygg Base. Vi tilbyr også en gjennomgang av Veilederskolen for å styrke medarbeidernes veilederkompetanse. Kommuner som ønsker kompetansedeling i traumebevisst omsorg for fosterforeldre må registrere sin interesse for dette. 

Kompetansedeling Trygg base

Vi gjennomfører to grupper med kompetansedeling i Trygg Base. Dere kan velge mellom følgende grupper:

  • Gruppe 1: 6. og 7. september, og 20. og 21. september 2021, kl 10.00 – 14.00

Påmeldingsfrist 20. august.

  • Gruppe 2: 29. og 30. november, og 6. og 7. desember 2021, kl 10.00 – 14.00

Påmeldingsfrist 1. september

Vi anbefaler at dere velger gruppe 1 dersom dere vil starte veiledning høsten 2021, og gruppe 2 dersom dere ikke kommer til å starte opp veiledning før i 2022.

Gjennomgang av Veilederskolen

Gjennomgang av veilederskolen gjøres felles for alle som ønsker det, og gjennomføres :

  • 29. og 30. september kl. 10.00 – 14.00
  • Oppfølgingsdag 21. oktober 2021, kl 10.00 – 14.00

Påmeldingsfrist 1. september.

Traumebevisst omsorg for forsterforeldre (TB0-F)

Kommuner som ønsker kompetansedeling i TBO-F må registrere sin interesse for dette og blir kontaktet når datoer og opplegg er klart.

Påmelding 

Påmelding til kompetansedeling Trygg base, gjennomgang av Veilederskolen og interesse for kompetansedeling TBO-F.

Digital undervisning

Undervisningen vil skje digitalt, men det oppfordres til at ansatte i samme kommune, eventuelt i læringsnettverk eller samarbeidende kommuner sitter samlet, da dagene vil inneholde øvelser og refleksjoner.

Trygg Base - tilknytningsbasert modell

Trygg Base er introdusert for fosterforeldrene i PRIDE grunnopplæringen. Veiledningen med utgangspunkt i Trygg Base modellen bygger videre på den teoretiske grunnopplæringen fosterforeldre har gjennomgått i PRIDE.

Bufetat, region sør har drevet Trygg Base grupper fra 2011. Trygg base er en tilknytningsbasert modell for omsorg i fosterhjem som er utarbeidet av Gillian Scofield og Mary Beek. Den bygger på Schofields metode der tilknytningsteori er den teoretiske forankringen. Det blir i stor grad tatt utgangspunkt i fosterforeldrenes egne opplevelser og erfaringer som de gjør seg når barnet har flyttet inn. Modellen består av fem dimensjoner som knytter sammen disse erfaringene med den opplæringen som gis i forkant. Trygg Base består av åtte temasamlinger.

Kursholdere i Trygg Base vil være Randi Skjævesland, Anne Guro Lunde og Kristi Storhaug Lien. Kristi og Anne Guro har lang erfaring fra fosterhjemstjenesten i Bufetat, og bred erfaring med å drive Trygg Base grupper. Randi Skjævesland har lang erfaring med arbeid innen traumefeltet, og jobber nå i Nasjonalt spisskompetansemiljø for opplæring fosterhjem.

Veilederskolen - for å styrke veilederkompetansen

Veilederskolen er utviklet av Bufetats Nasjonalt spisskompetansemiljø for opplæring fosterhjem som før også hadde ansvar for gruppeveiledning. Veilederskolen ble utviklet for å styrke veilederkompetansen til ansatte som driver veiledningsgrupper. Innholdet i veilederskolen er selvrefleksjon, relasjonskompetanse, kommunikasjon, forskjellighet og kompleksitet. Veilederskolen tar også opp hjernens nevrobiologi og stressforståelse, sett i sammenheng med verdier og dilemmaer som veiledere møter.  

Kursholdere vil være Randi Skjævesland, Anne Guro Lunde og Kirsti Storhaug Lien. Anne Guro og Kirsti har lang erfaring fra veilederskolen i Bufetat.

Traumebevisst omsorg for forsterforeldre (TB0-F)

Kommuner som ønsker kompetansedeling i TBO-F må registrere sin interesse og vi tar kontakt så snart datoer og opplegg er klart. 

TBO-F er en videreutvikling av en kursrekke som ble utarbeidet av National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) i USA. Kurset er spesielt utviklet for fosterforeldre. Opplæringen  er oversatt til og tilpasset norske forhold av RVTS Sør.
TBO- F består av åtte kurssamlinger og åtte gruppeveiledninger der traumebevisst omsorg er tema