Tid:
08 mai 2017 11:00 - 09 mai 2017 13:00
Sted:
Scandic Ørnen hotell, Bergen
Adresse:
Lars Hillesgate 18

Konferanse - nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport.

  • Hvordan jobber aktørene for å få kollektivtransporten universelt utformet?
  • Hvor står det til med universell utforming av kollektivtransporten på Vestlandet?

På konferansen vil lokale og nasjonale aktører presentere sitt arbeid med universell utforming av kollektivtransporten. Det blir også befaringer av Bybanen og båttur Strandkaiterminalen/Askøy t/r.

Målgruppen for arrangementet er fylkeskommuner og deres administrasjonsselskaper, kommuner, statlige etater/instanser, operatører av kollektivtransport, brukerorganisasjoner og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Den er en del av arbeid i «Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport». 

Holdeplass
Foto: IstockPhotoDet blir blant annet befaring på bybanen i løpet av samlingen

Nettverket er åpent for alle, og blir administrert av Bufdir.

Program

Mandag 8. mai

11.00 Frammøte/registrering

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 Velkommen ved Åse Kari Haugeto, seksjonsleder Deltasenteret, Bufdir

12.40 – 12.50 Åpning ved fungerende fylkesvaraordfører Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune

Overordnede planer/perspektiver

12.50 - 13.10 St. meld om Nasjonal transportplan 2018 – 2029 – Orientering v/Marianne Dalgard, Samferdselsdepartementet

13.10 - 13.40 Framtidas kollektivtrafikk og tilgjengelighet for alle v/Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen

13.40 – 14.10 Universell utforming underveis - en evaluering av universell utforming på bybanen og stamlinjenett for buss i Bergen – v/Eva-Gurine Skartland, Transportøkonomisk institutt

14.10 – 14.25 Pause med kaffe/te

Introduksjon til befaringer

14.25 – 14.55 Om bybanen som konsept v/Sølvi M. Myrseth og Ingrid Haukeland, Bybanen utbygging

14.55 – 15.05 Om befaring 1: Bybanen v/Sølvi M. Myrseth og Ingrid Haukeland

15.05 – 15.35 Om universell utforming av reisekjeder v/ Karoline Håland og Siren Eknes Tydal, Statens vegvesen vest

15.35 – 15.45 Om befaring 2: Båttur Strandkaiterminalen/Askøy/Strandkaiterminalen v/ Karoline Håland og Siren Eknes Tydal

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 18.00 Befaringer med enkel matpakke

Tirsdag 9. mai

9.00 – 9.20 Suksessrike samarbeidsformer v/ Kjell Søvik, Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland

9.20 – 9.50 Helhetlig utvikling av knutepunkter – utkast til ny nasjonal veileder
v/Sari Wallberg, Vegdirektoratet

9.50 – 10.40 Gruppearbeid – innspill til veileder om knutepunktutvikling

10.40 – 11.10 Pause/utsjekking fra hotellet

Nytt om universell utforming

11.20 – 11.40 Nye transportstandarder v/Rudolph Brynn, Standard Norge

11.40 – 12.00 Om universell utforming av biltunneler v/Bente Fauske – Statenes vegvesen vest

12.00 - 12.15 Pause

12.15 – 12.35 Kartlegging av universell utforming på ferjekaier i Hordaland v/Inge Edvardsen, Hordaland fylkeskommune

12.35 – 12.55 Nettverksarbeid – universell utforming v/Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane fylkeskommune

13.00 Lunsj

Praktisk informasjon:

Fristen for påmelding var 21. april.

Telefon Scandic Ørnen: 55 37 50 00.

 

 

Publisert 06. mars 2017.
Oppdatert 08. mai 2017.