Universell utforming i kollektivtransport – fokus Vestlandet

Tid:
08 mai 2017 11:00 - 09 mai 2017 13:00
Sted:
Scandic Ørnen hotell, Bergen
Adresse:
Lars Hillesgate 18

Samling i Nasjonalt nettverk – universell utforming i regional og lokal kollektivtransport 

  • Hvordan jobber aktørene for å få kollektivtransporten universelt utformet?
  • Hvor står det til med universell utforming av kollektivtransporten på Vestlandet?

På konferansen vil lokale og nasjonale aktører presentere sitt arbeid med universell utforming av kollektivtransporten. Det blir også befaringer av Bybanen og Strandkaiterminalen i Bergen.

Målgruppen for arrangementet er fylkeskommuner og deres administrasjonsselskaper, kommuner, statlige etater/instanser og operatører av kollektivtransport. Konferansen er åpen for alle interesserte.

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Den er en del av arbeid i «Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport». 

Holdeplass
Foto: IstockPhotoDet blir blant annet befaring på bybanen i løpet av samlingen

Nettverket er åpent for alle, og blir administrert av Bufdir.

Foreløpig program

Mandag 8. mai

11.00 Frammøte/registrering

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 Velkommen ved Åse Kari Haugeto, seksjonsleder Deltasenteret

12.40 – 12.50 Åpning ved fungerende fylkesvaraordfører Pål Kårbø, Hordaland fylkeskommune

12.50 – 13.40 Overordnede planer/perspektiver
- St. meld om Nasjonal transportplan 2018 – 2029 – Orientering v/Marianne Dalgard, Samferdselsdepartementet
- Framtidas kollektivtrafikk og tilgjengelighet for alle v/Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen

13.40 – 14.10 Universell utforming underveis - en evaluering av universell utforming på bybanen og stamlinjenett for buss i Bergen – v/Hordaland fylkeskommune

14.10 – 14.25 Pause

14.25 – 14.55 Om bybanen som konsept v/Sølvi M. Myrseth og Ingrid Haukeland, Bybanen utbygging

14.55 – 15.05 Om befaring av Bybanen v/Sølvi M. Myrseth og Ingrid Haukeland

15.05 – 15.35 Om universell utforming av reisekjeder v/ Karoline Håland/Siren Eknes Tydal,
Statens vegvesen vest

15.35 – 15.45 Om befaring av Strandkaiterminalen (alternativt et annet befaringssted i sentrum pga. mulige byggearbeider) v/ Karoline Håland/Siren Eknes Tydal

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 18.00 Befaringer. Deltakerne velger befaring av Bybanen eller Strandkaiterminalen.

19.00 (19.30) Middag

 Tirsdag 9. mai

9.00 – 9.20 Suksessrike samarbeidsformer v/ Kjell Søvik, Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Hordaland

9.20 – 9.50 Felles råd om helhetlig utvikling av knutepunkter – innspill til nasjonal veileder v/Sari Wallberg, Vegdirektoratet

9.50 – 10.40 Gruppearbeid – innspill til veileder om knutepunktutvikling

10.40 – 11.20 Pause/utsjekking fra hotellet

11.20 – 11.50 Nye transportstandarder v/Rudolph Brynn, Standard Norge

11.50 – 12.10 Om universell utforming av biltunneler v/Bente Fauske – Statenes vegvesen vest

12.10 – 12.30 Kartlegging av universell utforming på ferjekaier i Hordaland v/Inge Edvardsen, Hordaland fylkeskommune

12.30 – 12.50 Nettverksarbeid – universell utforming v/Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane fylkeskommune

13.00 Lunsj

Praktisk informasjon:

Deltakelse er gratis, men ved overnatting, må du betale denne selv. Vi har reservert en del enkeltrom på konferansehotellet. Prisen er 1.350 pr døgn, hvis du bestiller før 1. april. Bestill rom via epost ornen@scandichotels.com - oppgi referansekode: BBAR080517.

Telefon Scandic Ørnen: 55 37 50 00.

Vi har begrenset antall plasser – første mann til mølla!


Påmeldingsfrist: 21. april. Meld deg på nettverkskonferansen

 

Publisert 06. mars 2017.
Oppdatert 05. april 2017.