Tid:
27 september 2018 00:00 - 28 september 2018 00:00
Sted:
Oslo Kongressenter

700 deltakere fra hele landet og alle deler av barnevernet var samlet i Oslo for å gjøre seg klare til barnevernsreformen. Målgruppen for konferansen var ledere og ansatte på kommunalt og statlig nivå med ansvar for å gjennomføre barnevernsreformen, men alle var velkomne. 

Første dag av konferansen belyste reformen fra ulike sider og omhandlet ansvarsforhold, lederrollen og endringsledelse. Hvordan skape gode profesjonelle fellesskap, og få endringer til å oppleves givende og meningsfullt for medarbeidere? Andre dag fokuserte på samhandling, medvirkning, og omhandlet ny kunnskap og praktiske verktøy som kan understøtte de endringer som skal skje. Foredragsholdere var representanter fra fagfeltet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bruker- og interesseorganisasjoner med fersk kunnskap fra barnevernsfeltet

Opptak og presentasjoner fra konferansen

Torsdag 27. september

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Åpning av konferansen: Regjeringens ambisjoner for barnevernsreformen
Ved statssekretær Tom Erlend Skaug fra Barne- og likestillingsdepartementet 

10.20 Hva innebærer barnevernsreformen? Nye forventninger og muligheter for fremtidens barnevern. Ved direktør Mari Trommald i Bufdir

11.00 Forventninger til kommunene og barnevernet i morgendagens barnevern fra brukerrådet for barnevern. Ved Leder av Brukerrådet for barnevernet Vilde Adolfsen, leder av Landsforeningen for barnevernsbarn

11.30 Barnevernsreformen fra et Fylkesmannsperspektiv: om risiko, styring og ledelse.
Ved Direktør Erik Stene fra Fylkesmannen i Trøndelag, oppvekst og velferdsavdelingen

12.00 Lunsj

13.00 Barnevernsreformen fra et kommuneperspektiv

14.00 Barnevernsreformen sett fra Bufetat: utvikling av tiltak og samhandling med kommunene.Ved Regionsdirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat region Øst

14.30 Pause

15.00 Ledelse og samhandling i barnevernet i lys av barnevernsreformen:

  • Styring og intern kontroll
  • Strategisk kompetanseledelse og endringsledelse
  • Lederkommunikasjon og teambygging

Ved:

17.00-19.00 Fritid

19.00 Samling og mat. Avholdes på Brygg i Storgata 5-7. Deltakerne bekoster mat og drikke selv.

Fredag 28. september

09.00 La oss gjøre det sammen – kommunefortellinger om samhandling og politisk eierskap. Ved spesialrådgivere Veslemøy Hellem og Katrine Nikolaisen fra KS

09.50.10.00 Pause

10.00 Bolk 1 med parallelle sesjoner:

a) Traumebevisst barnevern i en kommunal kontekst.Ved RVTS Sør v/ psykologspesialist Anette Andersen og spesialrådgiver Aud Ørnes

b) Tillit mellom barnevernet og minoritetsspråklige familier: På hvilken måte spiller tolken inn? Ved statsautorisert tolk og translatør Urszula Srebrowska og statsautorisert tolk Kate Berg, begge fra  Norsk Tolkeforening og seniorrådgiver Chava Savosnick fra Bufdir

c) Mitt Liv – å utvikle barnevernet i samarbeid mellom fagfolk og unge. Ved Forandringsfabrikken

10.50 Pause

11.00 Bolk 2 med parallelle sesjoner

a) «Når vold er en del av arbeidshverdagen – barnevernansattes erfaringer» og presentasjon av en ny veileder utarbeidet om hets, trusler og sjikane på nett. Ved Professor Bente Lind Kassa og universitetslektor Rita Øymo Solbakk, fra universitetet i Tromsø Campus Harstad. Presentasjon av en ny veileder utarbeidet om hets, trusler og sjikane på nett ved seniorrådgiver Marianne Skauen Lind i Bufdir og Øystein Lorvik Nilsen fra KS.

b) Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet – presentasjon av tiltak som er under utvikling i Helsedirektoratet og Bufdir. Ved seniorrådgiver Charlotte Stokstad i Bufdir

c) Barnevernets omdømme – Kampen mot vindmøller? Ved kommunikasjonsrådgiver Henrik Nielsen fra Bufdir og Morten Mørkved fra Malvik Kommune 

12.00 Lunsj

13.00 Bolk 3 med parallelle sesjoner

a) Internkontroll i barnevernet. Presentasjon av FOU-prosjekt om internkontroll og faglig forsvarlighet ved Professor Sidsel Sverdrup fra VIDPresentasjon av kommunemonitor ved avdelingsdirektør Solveig Valseth og seniorrådgiver Ida Thommessen Austad i Bufdir.

b) Akuttarbeid og samhandling - presentasjon av landsomfattende undersøkelse om akuttberedskap. Ved seniorrådgiver Tone Viljugrein 

Presentasjon av nye retningslinjer for samarbeid mellom barnevern og politi. Ved seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland fra Bufdir

c) Kompetansestrategien for kommunalt barnevern: kompetanseutvikling som verktøy for tjenesteutvikling. Ved avdelingsdirektør Tove Bruusgaard og avdelingsdirektør Anders Sunde i Bufdir

13.45 Pause

14.00 Rammer for bruk av private aktører i barnevernet og utøvelse av offentlig myndighet.Ved seksjonssjef Anders Henriksen i Bufdir

14.30 Morgendagens barnevernsledelse.Ved Organisasjonspsykolog Stein Jonny Valstad fra Senter for ledelse

15.15-15.30 Avslutning og vel hjem.Ved Direktør Mari Trommald i Bufdir