Tid:
23 april 2018 09:00 - 27 april 2018 16:00
Sted:
Radisson Blu Royal Hotell, Bergen
Adresse:
Bryggen 5

Årets hovedtema er barn, vold og omsorgssvikt - virksom hjelp til barn som offer og som utøver.

Barn & Unge kongressen 2018 vil ha et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hvilke konsekvenser har vold og overgrep for barns utvikling? Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge?

Noen av utøverne/overgriperne er selv barn eller ungdom. Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen barn og unge? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses blant annet gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Hovedforelesere

  • Phil Fisher
  • Helmut Remschmidt
  • Charles Borduin

Praktisk

Kongressen vil bygges rundt plenumsforelesninger og parallelle seminarer tirsdag 24., onsdag 25. og torsdag 26. april.

I tillegg vil vi legge til rette for prekonferanse mandag 23. og postkonferanse fredag 27. april.

Les mer og meld deg på

Bakgrunnen for kongressen

Barn & Unge-kongressen er en videreutvikling av den tidligere «Landskonferansen» som fra 2010 er arrangert i samarbeid mellom NBUP og de fire regionale kunnskapssentrene – RKBUene/RBUP Øst og sør. I 2018 er Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU, tidligere Atferdssenteret), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet medarrangører.

Planleggingen av kongressen og dens faglige innhold har i tillegg samlet flere andre sentrale organisasjoner på feltet barn og unges psykiske helse og barnevern som Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, Psykologforeningen og KS.

Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, ønsker vi å få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Sammen kan vi løfte frem og tydeliggjøre bredden og tyngden i vårt felles arbeid for barn og unge.

Publisert 03. juli 2017.
Oppdatert 23. mars 2018.