Fra januar neste år får unge voksne med barnevernserfaring rett til ettervern fram til de fyller 25 år. Det er to år lenger enn i dag.

Fra 1. januar 2021 skal retten til ettervern etter barnevernloven utvides, slik at dette kan opprettholdes frem til fylte 25 år. I dag er grensen 23 år. Formålet med lovendringen er å gi unge voksne med barnevernserfaring viktig støtte i overgangen til voksenlivet.

Gir bedre start på voksenlivet

Forskning viser at unge voksne med barnevernserfaring ofte trenger hjelp over lengre tid for å mestre overgangen til voksenlivet. Samtidig viser forskningen at de som får videre oppfølging fra barnevernet etter fylte 18 år, klarer seg bedre senere i livet enn ungdom som ikke mottar

Mange ungdommer med barnevernserfaring har et mer sårbart familienettverk enn ungdommer flest, og kan ha behov for hjelp, støtte og veiledning som andre ungdommer får fra foreldre og nettverk. Kjernen i ettervernstilbudet handler derfor om å gi støtte, råd og veiledning. Noen ungdommer vil kunne ha behov for å fortsette å bo i et barnevernstiltak, for eksempel et fosterhjem etter fylte 18 år, eller få støtte til å bo på egenhånd. Det kan også være behov for andre barnevernstiltak. Utvidelsen av aldersgrensen skal  bidra til å gi unge i barnevernet et tilbud som er mer på linje med det de fleste unge i Norge i dag får av sine foreldre.

Finansiering i forslaget til statsbudsjett

Stortinget fattet 8. juni 2020 vedtak om endringer i barnevernloven, og det ble blant annet vedtatt endringer i § 1-3 om utvidet aldersgrense for retten til ettervern til 25 år. Barne- og familiedepartementet foreslår i statsbudsjettet for 2021 å øke rammetilskuddet til kommunene med 24 millioner kroner for å gjennomføre denne endringen.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil lovendringen tre i kraft 1. januar 2021, med direkte virkning for unge voksne som fyller 23 år fra samme dato. Direktoratet oppfordrer samtidig kommunene til å legge til rette for at unge voksne som fyller 23 år i løpet av inneværende år kan få videre oppfølging av barnevernstjenesten, i tråd med intensjonen med lovendringen.