Dato: 18.03.2019
Mottaker: alle fylkesmannsembeter
Kopi: Helsetilsynet Barne- og familiedepartementet Kommunenes Sentralforbund
Fra: Anders Henriksen (e.f) avdelingsdirektør, Bufdir og Ingrid Hustad Hansen seniorrådgiver, Bufdir

Vi viser til vårt informasjonsskriv av 13. mars 2020, som omhandler situasjoner der ansatte i kommunal barneverntjeneste er i karantene på grunn av sykdom eller risiko for spredning av korona-viruset.

I dette brevet gir vi utfyllende informasjon om hvordan kommuner kan etablere midlertidig samarbeid med en annen/andre kommuner for å kunne ivareta barneverntjenestens oppgaver. Dette kan gjøres uten at kommunestyret holder et ordinært møte.

Fordi barnevern er en lovpålagt oppgave som innebærer utøving offentlig myndighet, må interkommunalt samarbeid om barneverntjenester etableres gjennom vertskommune-modellen. Modellen er regulert i kommuneloven kapittel 20 og forutsetter i utgangspunktet at de enkelte kommunestyrer har vedtatt en samarbeidsavtale.

Hvis det er påkrevd å få spørsmålet om kommunesamarbeid avgjort før neste møte i kommunestyret og det heller ikke er tid til å holde ekstraordinært møte, kan ordføreren i kommunen beslutte at saken kan behandles skriftlig eller i hastefjernmøte, se kommuneloven § 11-8 andre ledd. Skriftlig saksbehandling eller hastefjernmøte må gjennomføres på den måten som er beskrevet i § 11-8 tredje og fjerde ledd.

I situasjoner der det er nødvendig å treffe vedtak om kommunesamarbeid så raskt at det ikke er tid til å samle kommunestyret til et møte, kan kommunestyret også delegere vedtaksmyndigheten til formannskapet, kommunerådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren ("delegert hastekompetanse"), se kommuneloven § 11-8 første ledd. Skriftlig saksbehandling og hastefjernmøter kan brukes også for å delegere slik hastekompetanse.

For å begrense spredning av korona-smitte, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 13. mars 2020 en midlertidig hasteforskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften åpner blant annet for at fjernmøter kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera.

Mer informasjon om forskriften finnes på regjeringens hjemmeside.

Vi minner avslutningsvis om at adgangen fylkesmannen har til å utpeke en settekommune, kun gjelder ved inhabilitet i tjenesten. Fylkesmannen kan dermed ikke utpeke en settekommune med begrunnelse i at tjeneste ikke er i stand til å utøve sine oppgaver etter barnevernloven. Slike utfordringer må søkes løst gjennom samarbeid, og fylkesmannen vil ha en viktig rolle med hensyn til å oppfordre til og legge til rette for slikt samarbeid. Hvis kommunen det gjelder ikke ønsker å ta et slikt initiativ eller motsetter seg slike løsninger, antar vi at det kan være aktuelt å ilegge kommunen pålegg om retting etter kommuneloven § 30-4.