Dato: fredag 13. mars 2020 13:17
Mottaker: alle landets fylkesmannsembeter
Fra: Anders Henriksen, avdelingsdirektør avdeling barnerett, Bufdir

I en situasjon med økende spredning av smitte har det oppstått og vil oppstå krevende situasjoner for både kommunalt og statlig barnevern når deres ansvar og oppgaver etter barnevernloven skal ivaretas. Det vil kunne oppstå en rekke juridiske spørsmål, og det er viktig at embetene veileder og gir råd til kommunene. Direktoratet vil være tilgjengelig for embetene ved behov for avklaring eller drøfting av juridiske spørsmål.

Henvendelser kan rettes direkte på e-post til anders.henriksen@bufdir.no og Anders.sunde@bufdir.no

Det har allerede oppstått spørsmål om hvordan kommuner som ikke har funksjonsdyktige tjenester på grunn av karantene kan løse sine oppgaver. Tilsvarende utfordringer vil kunne oppstå på statlige, private og kommunale institusjoner.

Barneverntjenester i karantene

En karantene vil ikke nødvendigvis være begrunnet i at alle som settes i karantene selv er syke. Ansatte som ikke har fått påvist smitte og ellers er friske, vil kunne arbeide fra hjemmet. Dette gjelder også barnevernleder og dennes stedfortreder, som vil kunne fatte eventuelle hastevedtak. Dersom leder eller stedfortreder selv er syk eller av andre grunner ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver, må rådmannen sørge for å utpeke en fungerende leder.

Dersom en hel eller deler av en tjeneste er satt i karantene, vil dette innebære at mange av tjenestens ordinære oppgaver blir vanskelig å utføre. Dette omfatter utadrettet virksomhet som blant annet hjemmebesøk, møter med barn, foreldre og andre instanser, fosterhjemsoppfølging og tilsyn. Noen slike oppgaver kan ivaretas gjennom telefonsamtaler eller telefonmøter. Oppgaver som ikke kan løses på en slik måte må etter en risikovurdering vurderes utsatt.

Det sentrale er at kommunene må sørge for at den har kapasitet til å beskytte barn som står i akutt fare for å bli utsatt for skade. Ivaretakelse av barn i krise vil her være sentralt. Dette kan løses ved bruk av personale med barnefaglig bakgrunn som ikke er karantenesatt. De fleste kommuner har en eller annen form for akuttberedskap utenfor vanlig kontortid. Dersom kommunens ordinære barnevernstjeneste er satt ut av spill eller sterkt redusert, kan det vurderes om denne akuttberedskapen kan utvides eller styrkes, slik at den har kapasitet også på dagtid.

Et annet alternativ for å ivareta akuttberedskapen er å inngå et midlertidig samarbeid med omkringliggende kommuner. Dette vil innebære en overføring av offentlig myndighet, og forutsetter at det inngås en avtale om interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen, jf. kommuneloven § 28-1.

Dersom det oppstår en krisesituasjon med ytterligere eskalerende smitt og karantene hvor barn står i fare for å bli vesentlig skadelidende forutsettes det at kommunene samarbeider og finner pragmatiske og gode løsninger.

Smittevern i barnevernsinstitusjoner

Alle barnevernsinstitusjoner har utarbeidet pandemiplaner, som følges. Bufetats regioner har det overordnede regionale ansvaret. I disse planer framgår det at institusjonene har behov for faglig bistand fra kommunehelsetjenesten. Her har kommunene et viktig og selvstendig ansvar som må følges opp av kommunehelsetjenesten, noe fylkesmannen bør gjøre kommunen oppmerksom på.

Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp, jf. smittevernloven § 6-1. Det gjelder også barn som bor i barneverninstitusjoner. Smittevernhjelp er å anse som en del av retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første og annet ledd og § 2-1 b første og annet ledd. For å ivareta den enkeltes rett til nødvendig smittevernhjelp, så skal kommunen sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og behandling, jf. smittevernloven § 7-1. Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Det følger av smittevernloven § 7-1 at kommunelegen blant annet skal gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført. Kommunelegen skal også utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og tiltak. For å sikre barn som bor i barneverninstitusjoner smittevernhjelp ved behov, må kommunens planer for smittevern, herunder beredskapsplaner, omfatte barneverninstitusjoner. En barneverninstitusjon er ikke en helseinstitusjon, og reglene i helselovgivningen som pålegger helseinstitusjoner å ha smittevernutstyr gjelder ikke. I og med at kommunen har ansvar for smittevernhjelp til barn i barneverninstitusjoner er det kommunen som må vurdere behov for smittevernutstyr som smitteverntiltak i barneverninstitusjoner.

Da fylkesmannen, etter smittevernloven § 7-4, skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket, herunder ha oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, er det viktig at fylkesmannen gjør kommunen oppmerksom på at planene, herunder beredskapsplaner også omfatter barneverninstitusjoner.

 

Med vennlig hilsen

Anders Henriksen
avdelingsdirektør

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, avdeling for barnerett

Postadresse: BUFDIR, Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo
Telefon: + 47 46 61 50 00
Dir. tlf. + 47 46 74 19 32