Mottaker: Fylkesmennene
Fra: Hilde Austad, avdelingsdirektør, Avdeling for barnehageloven og embetsstyring, Utdanningsdirektoratet (tlf. 917 99 768)

Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har gått sammen om et rapporteringsoppdrag til fylkesmennene i forbindelse med oppfølgingen av utsatte barn og unge.

Bufdir følger opp med et eget oppdrag knyttet til hvordan embetene følger opp kommunal barneverntjeneste.

Noen barn og unge trenger ekstra oppfølging i den situasjonen i denne tiden. Mange har voksne hjemme som støtter og hjelper barn og unge, men noen mangler denne støtten. Det er ulike faktorer som kan øke sårbarheten hos barn og ungdom, og gjøre at de har behov for tettere oppfølging. Det kan for eksempel være individuelle forhold (sykdom, diagnoser), familiesituasjon (alvorlig sykdom, høyt konfliktnivå) og/eller miljø (fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk).

Barnehagen og skolen må også være oppmerksomme på barn og unge som vanligvis har trygge voksne rundt seg. De kan være mer utsatt nå hvis foreldrene deres er i en krevende situasjon og ikke har samme kapasitet til å ivareta barna på en tilstrekkelig måte. Barnehageog skoleeiere må derfor særlig følge opp utsatte barn og unge.

Frist for å rapportere tilbake til oss er onsdag 25. mars.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål.

Les og svar på undersøkelse