Mottaker: Regionene i Bufetat Oslo kommune v/Barne- og familieetaten
Fra: Kjetil Andreas Ostling,  Divisjonsdirektør Tjenester, Bufdir. Synne Engh-Hellesvik, Fagdirektør Institusjon, Bufdir.

Vi er i en situasjon der myndighetene har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19 viruset. Vi må være forberedt på at både iverksatte tiltak og økning i antall smittede vil få innvirkning på bemanning og kapasitet i barnevernet.

For å sikre en helhetlig tilnærming til risikobildet institusjon gir Bufdir nasjonale føringer om prioritering, som gjelder frem til Bufdir gir ny informasjon.

Bufetat og Oslo kommune (BFE)s egne risiko og forsvarlighetsvurderinger knyttet til det enkelte barn skal ha forrang for nasjonale føringer.

Redusere smitte i institusjon

For å redusere risiko og eksponering for smitte i institusjonene, vises til generelle råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Alle prioriteringer må hensynta en samlet vurdering av konsekvenser for bemanningssituasjon både i kommunalt og statlig barnevern

I en uavklart situasjon er det ekstra viktig at kommunalt og statlig barnevern samarbeider og finner gode løsninger innenfor de til enhver tid tilgjengelige samlede ressursene. Det vil kunne bety samarbeid også utenfor ansvarsdeling i normalsituasjon. Direktoratet utarbeider egen anbefaling for prioriteringer i kommunalt barnevern.

Ved behov for å redusere barn i institusjon grunnet bemanningssituasjon

Følgende tiltak anbefales:

 • I samarbeid med kommune vurdere om barn i en periode kan oppholde seg hos familie/ nettverk eller på tilgjengelig hybel. Gjelder nye og eksisterende plasseringer.
 • Vurdere om barn som bor alene i institusjon midlertidig kan plasseres sammen eller i gruppetiltak.

Prioriteringsliste opprettholdelse av kapasitet

Kategori 1: Tiltak med normal bemanning opprettholdes

 • Akutt
 • Institusjoner for barn under 13 år
 • Adferd høy
 • Omsorg og adferd lav som krever tett oppfølging for å sikre forsvarlig omsorg
 • Omsorgsenheter enslige mindreårige asylsøkere

Kategori 2: Tiltak som kan ha redusert bemanning ved behov

 • Rus
 • Øvrig adferd lav

Kategori 3: Tiltak som kan stenges ved behov

 • Sentre for foreldre og barn
 • Familievern (Foreløpig stengt fra 12.03.20)
 • Spesialiserte hjelpetiltak der det ikke vil føre til institusjonsplassering på kort sikt

Forslag til prioriteringsrekkefølge ved behov for å omdisponere personell

Kontinuitet for barna, ansattes kompetanse og hvilke tjenester som er mindre kritiske i nåværende situasjon er lagt til grunn:

 • Spisskompetansemiljøene kan omdisponeres til kategori 1 og 2
 • TFCO ut over minimumsdrift kan omdisponeres til kategori 1 (vurdere å overlate veiledning til mindre kritiske ressurser)
 • Statlige familiehjem ut over minimumsdrift kan omdisponeres til kategori 1 (vurdere å overlate veiledning til mindre kritiske ressurser)
 • MST kan omdisponeres til kategori 1 og rus (når det ikke vil føre til institusjonsplassering på kort sikt)
 • Psykologer uavhengig av plassering i organisasjon (unntak for driftskritiske roller)
 • PMTO kan omdisponeres til kategori 2 (vurdere å bruke til å styrke andre tjenester på eksempelvis veiledning for å frigjøre kapasitet til kategori 1)
 • Fosterhjemstjenesten kan omdisponeres til kategori 2 (vurdere å bruke til å styrke andre tjenester på eksempelvis veiledning for å frigjøre kapasitet til kategori 1)
 • Inntak utover kritisk kompetanse kan omdisponeres til kategori 2 (vurdere å bruke til å styrke andre tjenester på eksempelvis veiledning for å frigjøre kapasitet til kategori 1)
 • Barnevernfaglige ressurser fra regionskontor (vurdere å bruke til å styrke andre tjenester på eksempelvis veiledning for å frigjøre kapasitet til kategori 1)
 • Familievern kan omdisponeres til kategori 2 (vurdere å bruke til å styrke andre tjenester på eksempelvis veiledning for å frigjøre kapasitet til kategori 1)
 • Øvrige ressurser fra regionskontor, BSA og direktorat (kun være voksen/ passe på funksjon)
 • Sentre for foreldre og barn kan omdisponeres til kategori 1 (foreldrene har omsorgen)
 • Institusjoner i kategori 2 kan omdisponeres til kategori 1

Prioritering for midlertidige sammenslåinger

Regionen og BFE må gjøre lokale vurderinger av hvilke institusjoner (herunder sentre for foreldre og barn og enslige mindreårige flyktninger) som faglig, geografisk og bemanningsmessig best kan egne seg for sammenslåing. Det oppfordres til å prioritere opprettholdelse av målgruppe så lenge som mulig, spesielt å unngå plassering av barn i gruppene adferd høy og rus sammen med andre barn.

Samarbeid om disponering av personell i sektoren

Det anbefales å tidlig utrede muligheter for samarbeid som felles bruk av personale, samkjøring eller omrokkering av plasseringer og lignende med private og kommunale aktører. Dette kan omfatte:

 • Bruk av personell fra ideelle sentre for foreldre og barn (foreldre har omsorgen) 
 • Bemanningspool på tvers av eierskap
 • Flytting av barn på tvers av eierskap
 • Egne enheter for barn i karantene eller isolasjon

Samarbeid med organisasjonene på virksomhet, regionalt og lokalt nivå er viktig for å finne gode og fleksible løsninger knyttet til organiseringen av arbeidet. Dette er særlig viktig der det er behov for fleksibilitet slik at kritiske funksjoner kan ivaretas. Hovedinnretningen skal være å finne fleksible løsninger sammen med organisasjonene og de tillitsvalgte gjennom de virkemidlene arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og annet lovverk åpner for.

Det kan samtidig oppstå situasjoner som nødvendiggjør annen og mye raskere organisering av arbeidet enn normalt. Herunder fleksibel omdisponering av ansatte, rask utarbeidelse av nye arbeidsplaner på enkelte områder, bruk av overtid og midlertidighet, fleksibel bruk av særavtalene i etaten og nye særavtaler om avvikende arbeidstidsordninger i en nærmere begrenset tid.

Anbefalinger knyttet til beredskaps- og familiehjem

 • Hjem må i utgangspunktet håndtere situasjonen som om de er en vanlig familie
 • Vurdere tiltak for å redusere risiko for brudd, herunder veiledning og avlastning
 • Bruk av familieavdelingene i sentre for foreldre og barn vurderes som alternativ til beredskapshjem ved redusert kapasitet