Dato: 06.04.2020
Mottaker: Regionene i Bufetat
Kopi: Fylkesmannsembetene, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten, Barne- og familiedepartementet, Statens helsetilsyn, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke, Abelia
Fra: Anders Henriksen (e.f) avdelingsdirektør Bufdir

Bruk av ledige institusjonsplasser under koronaepidemien til barn fra annen målgruppe

Vi har mottatt spørsmål om ledige institusjonsplasser i en krisesituasjon kan benyttes for barn fra en annen målgruppe enn institusjonen er godkjent for.

Rettslige utgangspunkter – godkjenning av institusjoner og målgruppedifferensiering

Private og kommunale institusjoner kan bare godkjennes som barneverninstitusjoner dersom de drives i samsvar med barnevernloven og de forskrifter som gjelder for den, og ellers drives på forsvarlig måte, jf. barnevernloven § 5-8.

Dette følger også av forskrift om godkjenning av institusjoner § 5 som særlig viser til at kvalitetskravene i forskrift om internkontroll i institusjoner må være oppfylt for godkjenning.

I følge forskrift om internkontroll i institusjoner § 2 skal alle institusjoner ha en definert målgruppe, målsetting og faglig metodikk. Målgruppen referer seg til alder, plasseringsgrunnlag (hjemler i barnevernloven) og eventuelle spesielle problemområder (1). Det følger av merknadene (2) til forskriften at det ikke er noe i veien for at en institusjon kan ha flere målgrupper. I så fall må målgruppene være definert, og det må foreligge en formulert målsetting for hver enkelt målgruppe.

I følge barnevernloven § 1-4 skal alle tjenester og tiltak etter barnevernloven være forsvarlige. Innholdet i forsvarlighetskravet vil blant annet bli bestemt ut fra formålet med barnevernloven, hensynet til det enkelte barns beste, fagutvikling og faglig praksis i barnevernet. I tolkningsuttalelse av 10. september 2015 om «Godkjenning av institusjonsavdelinger hvor bygget som skal godkjennes er tenkt å romme plasseringer etter ulikt lovverk» har Bufdir uttalt følgende:

Det er solid støtte i praksis og i forskning for at det er behov for differensiering og spesialisering av institusjonstilbudet for å redusere risiko for negativ læring og påvirkning målgruppene imellom. For å ivareta kravet til forsvarlige tjenester må hensynet til differensiering og spesialisering legges til grunn. Direktoratet legger til grunn at barn fra ulike målgrupper skal som hovedregel ikke plasseres i samme institusjonsavdeling på samme tid.

Kan ledige institusjonsplasser brukes til barn fra annen målgruppe i en krisesituasjon?

En godkjenning vil kun være gyldig for den eller de målgruppene som godkjenningsvedtaket omfatter. På grunnlag av klare anbefalinger i det faglige kunnskapsgrunnlaget er det lagt til grunn at det som hovedregel ikke vil være forsvarlig etter barnevernloven § 1-4, å blande ulike målgrupper på institusjonen til samme tid. Dette betyr at det vil være i strid med lov og forskriftskrav å ta inn et barn med en annen plasseringshjemmel enn det som følger av godkjenningsvedtaket og eksisterende plasseringer på institusjonen, selv om det måtte være gode grunner for inntaket.

Er det behov for å ta inn andre målgrupper ved institusjonen, må det søkes om ny godkjenning for institusjonen. Vi viser til at institusjonen må godkjennes på nytt dersom den legger om eller utvider virksomheten, herunder foretar endringer i målgruppe, målsetting, faglige metoder eller utvidelse av antall barn (1)

I ekstraordinære situasjoner er det gitt adgang til å søke om dispensasjon fra enkelte av kvalitetskravene i forskrift om internkontroll, jf. forskriftens § 14. Myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon fra kravene i forskrift om internkontroll er delegert til Bufdir.3 Bufdir kan etter søknad fra Bufetat eller Oslo kommune, gi dispensasjon for inntil 12 måneder fra blant annet kravet om målgruppe i § 2, kravet til målgruppedifferensiering og krav til bemanning i § 5.

Denne adgangen til å søke dispensasjon kan aktualisere seg under koronaepidemien hvis det raskt oppstår behov for å flytte barn til en annen institusjon, enten på grunn av personalmangel som følge av omfattende smitte eller karantene, eller fordi barnet selv må isoleres på grunn av smitte.

(1) Departementets brev av 11.2.2004 om Godkjenning og kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner – presiseringer av regelverket

(2) Merknader til forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven