Dato: 25.03.2020
Mottaker: Fylkesmannsembetene, Vertskommuner for krisesentertilbud, Krisesentrene
Fra: Tove Bruusgaard (e.f) avdelingsdirektør Bufdir

Bufdir viser til brev om anbefalinger om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud som ble sendt 19.3.

Det er nå besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.

Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise. Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. krisesenterloven § 1. Krisesentrene er også den eneste tjenesten som tilbyr et overnattingstilbud til denne gruppen. Det er derfor viktig å opprettholde et fungerende, døgnåpent krisesentertilbud.

Dette innebærer at ansatte i kommunenes krisesentre inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass. Det betyr også at ansatte på krisesenter ikke skal omdisponeres til andre oppgaver i kommunen. Se mer på regjeringen.no