Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien

Viruset, myndighetenes krisehåndtering og de smittebegrensende tiltakene treffer grupper i befolkningen ulikt og kan ha ulik effekt for disse. 

Kvinner og menn, eldre og unge, personer med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen, sårbare grupper, personer med funksjonsnedsettelser, lhbtiq-personer, og personer som tilhører flere av disse gruppene kan derfor rammes av covid-19 og tiltakene på ulike måter.

Bufdir har fått i oppdrag å følge med på og kartlegge likestillingskonsekvenser av koronapandemien. Bufdir samarbeider blant annet med ulike forsknings- og utredningsmiljøer, og innhenter kunnskap, analyser og statistikk fra krisesentrene, SSB, NAV, organisasjoner og fylkesmenn.

På denne siden finner du oversikt over Bufdirs notater om likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien, og relevante prosjekter vi har initiert.

Arbeid og økonomi

Pandemien har fått konsekvenser for likestillingen, men i hvilken grad og på hvilke måte avhenger både av hvilken sektor vi ser på og hvilken tidsperiode som undersøkes.

Denne kartleggingen omhandler likestillingskonsekvenser pandemien og de tilhørende tiltakene har hatt i arbeidslivet, for økonomien og for likestillingen i hjemmet. Hovedfokuset er på konsekvenser for kvinner og menn, personer med innvandrerbakgrunn og lhbtiq-personer.  

Les Bufdirs notat om likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltakene mot pandemien på temaet arbeid og økonomi.

Vold

Vold i nære relasjoner har blitt vanskeligere å avdekke og kan ha blitt forsterket når samfunnet er stengt og mange lever mer isolert.

Les Kildens underlagsnotat om temaet.

Livskvalitet

En ny undersøkelse fra SSB viser ulikheter i hvordan livskvaliteten har blitt påvirket av koronatiltakene. Både kvinner og menn opplever mindre glede etter at koronatiltakene ble innført. Kvinner er imidlertid mer bekymret enn menn. Innvandrere var mer bekymret enn øvrig befolkning.

Lhbtiq-personer

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Bufdir undersøkt i hvilken grad samfunnsendringene av koronapandemien har påvirket arbeidet med handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet.

Les rapporten Evaluering av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Delrapport 2 – Konsekvensene av koronapandemien.

Personer med nedsatt funksjonsevne

Utfordringer knyttet til rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse har blitt ytterligere aktualisert under koronapandemien.

I denne kartleggingen undersøkes likestillingskonsekvenser på områdene arbeidsliv og økonomi, helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt opplæring, psykososiale konsekvenser og tilrettelagt informasjon. Kartleggingen tyder på at koronapandemien har fått negative konsekvenser for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.