Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll har bistått i rekordmange saker i 2021. Det viser teamets årsrapport.  

Teamet har bistått tjenesteapparatet og enkeltpersoner i 759 saker. Det er en økning på 17 prosent sammenlignet med 2020. I 32 prosent av sakene var hovedbekymringen trusler og vold. En fjerdedel av sakene gjaldt personer som oppholder seg i utlandet.

– Økningen kan handle om at flere saker som omhandler tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll er avdekket av hjelpeapparatet, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir. Bufdir koordinerer Kompetanseteamet.  

Tove Bruusgaard

– Det kan også skyldes at Kompetanseteamet er blitt mer kjent for hjelpeapparatet og at ansatte har et behov for veiledning i sakene, fortsetter hun. 

Økning i antall saker som Kompetanseteamet har bistått i, er ikke direkte relatert til omfanget av disse formene for vold i Norge. Det antas å være høye mørketall.  

Bekymring for ufrivillig opphold i utlandet 

I 2021 ble det registrert en økning i antall saker der personen det var bekymring for befant seg i utlandet når Kompetanseteamet blir kontaktet. Antallet saker som gjaldt personer i utlandet økte fra 107 saker i 2020 til 192 saker i 2021. 116 av sakene gjaldt barn.  

– Utviklingen kan ha sammenheng med færre reiserestriksjoner grunnet pandemien i 2021 enn i 2020. I disse sakene er det bekymring for at personen er holdt i utlandet mot sin vilje, det mistenkes ufrivillig opphold i utlandet eller det er frykt for tvangsekteskap. I enkelte tilfeller frykter hjelpeapparatet at jenter som er i utlandet skal kjønnslemlestes, forteller Bruusgaard. 

I noen av sakene er personen i utlandet utsatt for trusler og vold.  

Ønsker høyere bevissthet i skoler og andre tjenester 

Årsrapporten viser at barnevernstjenesten er den instansen som har henvendt seg om flest saker i 2021. Tjenesten henvendte seg om 127 saker i 2021 sammenlignet med 84 saker i 2020 og 100 saker i 2019.  

Andre instanser som har tatt kontakt om saker er blant annet minoritetsrådgivere/skole med minoritetsrådgivere (87 saker), UDI (86 saker), krisesentre (56 saker), politiet (53 saker) og utenriksstasjon med integreringsrådgiver (47 saker). 

Teamet tror at økningen i saker blant annet handler om bedre kompetanse til å avdekke, og større kjennskap til Kompetanseteamet. 

– Kompetansen bør nå økes i skolene og i tjenesteapparatet. Det kan føre til at flere saker avdekkes, at utsatte blir sett og får hjelpen de trenger. Økt kompetanse kan også bidra til bedre dialog og økt tillit til tjenesteapparatet, som igjen kan føre til at flere søker og får hjelp, sier Tove Bruusgaard.

Les Kompetanseteamets årsrapport 2021.

Se film om mentorordning på YouTube

Kontakt

Janne Waagbø, fungerende koordinator for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Bufdir  
E-post: janne.waagbo@bufdir.no 

Ingvill E. Meltvedt, pressekontakt/kommunikasjonsrådgiver i Bufdir.  
E-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no