Sterk nedgang i aktivitet i Sentre for foreldre og barn. Det viser de nye tallene fra SSB om barn i barnevernsinstitusjoner.

I løpet av 2020 var det 5 700 færre oppholdsdager i sentre for foreldre og barn, en nedgang på 17 prosent fra året før. Færre oppholdsdøgn gjør også at utgift per oppholdsdag lå betydelig over 2019-nivået i 2020.

– Nedgangen henger sammen med koronasituasjonen og den påfølgende nedstengningen, hvor hensynet til smittevern var utfordrende, sier divisjonsdirektør i Bufdir, Kjetil Andreas Ostling.

Fra januar starter implementeringen av standardisert forløp for familieutredning ved sentrene. Dette tilbudet skal hjelpe kommunene med utredning av omsorgsituasjon i de vanskeligste sakene i familier med små barn.

SSB har publisert sin statistikk om barnevernsinstitusjoner for 2020. Dette er en årlig statistikk som Bufdir finansierer, og leverer noe av statistikkgrunnlaget til. Statistikken gir en oversikt over antall barn i institusjon, driftsutgifter og bemanning hos private og offentlige institusjoner. Statistikken er tilgjengelig på regionsnivå og inkluderer tall fra Oslo kommune.

Fortsatt nedgang av barn i institusjon

Tallene fra SSB viser at 959 barn og unge bodde i barnevernsinstitusjon ved utgangen av 2020. Dette er en liten nedgang fra året før. Antall oppholdsdøgn er redusert med nær 7 600 dager. Det er en vesentlig lavere reduksjon enn året før, da antallet oppholdsdøgn i barnevernsinstitusjon gikk ned med nær 17 000 døgn.

— Det er et mål og en villet utvikling at barn skal få hjelp i ett hjem og i sitt eget nærmiljø. Målet med et institusjonsopphold er mindre inngripende hjelp, sier Ostling.

Nedgang i ideelle rusinstitusjoner

I 2020 var 23 prosent av oppholdsdagene i institusjoner driftet av ideelle, 35 prosent i kommersielle og 43 % i statlige. Andelene har vært relativt stabile de senere årene, men det er likevel i de ideelle institusjonene at nedgangen i antall oppholdsdøgn har funnet sted, med 6,5 % nedgang fra 2019.

– Stortinget har vedtatt at ideelle aktører skal ivareta 40 prosent av institusjonsdriften. Den statlige andelen skal ikke reduseres, noe som betyr en reduksjon i bruk av kommersielle leverandører, sier Ostling.

I 2020 var det færre barn i rusinstitusjoner enn i 2019. Ettersom denne typen plasseringer i stor grad ivaretas av ideelle aktører, er det også her vi ser en nedgang i antall oppholdsdager.

Det offentlige tar ansvar for de med mest komplekse behov

– Bufdir har valgt å legge opp til at det offentlige i større grad enn i dag tar ansvar for tjenestene til de barna med størst behov for tett oppfølging og de barna som har de mest komplekse behovene, sier Ostling.

Hovedprinsippet er at tjenester med høyest faglig og økonomisk risiko, og stort behov for offentlig styring og kontroll, driftes i offentlig regi. Det samme gjelder ivaretakelse av barn med sammensatte behov som krever særlig tett samarbeid med andre offentlige instanser.

Utviklingen fra 2019 til 2020 er i tråd med dette, der vi ser at 83 % av oppholdsdagene i akuttinstitusjoner er i statlig regi. I tillegg er andelen oppholdsdager i målgruppen «atferd høy» som ivaretas i statlige institusjoner økt fra 27 prosent i 2019 til 30 prosent i 2020. Likevel var hovedvekten av oppholdsdagene, 68 prosent, i private kommersielle institusjoner i 2020.