Bufdir har utviklet en nettbasert veileder til hjelp i arbeidet med å lage tilstandsrapport. Denne veilederen inneholder blant annet råd og veiledning til arbeidsprosess, innhold, kilder, behandling av rapporten, samt en mal for rapportering.

Forslaget til ny barnevernlov omfatter innføring av et krav om årlig tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret. Dette vil i så fall bli et krav fra tidligst 2021. Bufdir anbefaler at man allerede nå starter arbeidet med å utarbeide en rapport om tilstanden i barnevernet i kommunen.

Målet med rapporten er å gi kommunestyret god innsikt i tilstanden, utviklingen og viktige problemstillinger for barnevernstjenesten i kommunen. Kommunens øverste ledelse vil på den måten ha bedre forutsetninger for å kunne utøve det overordnede ansvaret for kommunens oppfyllelse av plikter og ansvar etter barnevernsloven på en god og forsvarlig måte. Videre er det et formål at kvaliteten i barnevernets arbeid i større grad skal bli satt på dagsorden i kommunene.

Hvorfor er tilstandsrapporten viktig?

Tilsyn har vist at det i enkelte kommuner er en utfordring at barnevernets arbeid er lite kjent blant lokale beslutningstakere. Dette kan bidra til at tjenestens viktige arbeid ikke blir prioritert i tilstrekkelig grad. En god tilstandsrapport gir både politikere, kommuneansatte og befolkningen innsikt i hvordan barnevernet jobber, og hvilke problemstillinger tjenesten møter. Videre kan tilstandsrapporten legge grunnlaget for dialog om prioriteringer og forventninger. Det er ikke kun selve rapporten som er viktig inn i dette, men også prosessen med å utarbeide den, samt behandlingen og diskusjonen av innholdet i den i etterkant.