Norske kommuner rapporterer at de arbeider med forebygging og bekjempelse av rasisme og diskriminering, men kun 4 av 10 kommuner oppgir at de jobber med dette i stor grad. Det kommer frem i en ny rapport som legges frem i dag.

– Rasisme og diskriminering bidrar til utenforskap og til mistillit. Det setter spor på kroppen og det skaper utrygghet. Derfor ville Bufdir vite mer om hvordan det jobbes på dette området rundt om i landet, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Det er Rambøll som har kartlagt kommunenes arbeid mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion, på oppdrag fra Bufdir. Les hele rapporten i vårt Nettbibliotek her: https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005464

Kartleggingen sier noe om hvor mange kommuner som jobber med tematikken, kommunenes vurdering av utfordringsbildet og kompetansebehov i tillegg til at den gir innsikt i hva som kjennetegner innsatsen til kommuner som jobber aktivt med dette.

Vil legge til rette

Overordnet rapporterer kommunene at de arbeider med forebygging og bekjempelse av rasisme og diskriminering. 4 av 10 kommuner i utvalget oppgir at de jobber med dette i svært eller ganske stor grad, mens halvparten oppgir at de jobber med tematikken i noen grad. Over halvparten av kommunene oppgir at arbeidet er forankret i planarbeid og halvparten rapporterer at de samarbeider med lokale organisasjoner og andre aktører i dette arbeidet.

– Å være inkludert i sitt nærmiljø og på de arenaer en lever sine liv er en sentral forutsetning for å kunne delta i samfunnet uavhengig av bakgrunn og identitet. Vi vet at det gjøres mye godt arbeid rundt om i landet på dette feltet, men vi ønsket en bedre oversikt og også innsikt i hvordan vi i enda større grad kan legge til rette for en lokal innsats på dette området, sier Bjørshol.

Kartleggingen er gjennomført med både en nettbasert undersøkelse rettet mot landets kommuner og fylkeskommuner, samt oppfølgende fokusgruppeintervjuer med fem utvalgte kommuner. Totalt mottok Rambøll svar fra 87 kommuner og en fylkeskommune, noe som utgjør en svarprosent på 23,6 prosent.

Ny tilskuddsordning populær

Den kvalitative undersøkelsen gir innblikk i hvordan kommuner tilnærmer seg og organiserer arbeidet mot rasisme og diskriminering på ulike måter. Kommuner som jobber aktivt med tematikken sier det er viktig å ha konkrete strategier, handlingsplaner og samarbeidsavtaler, som tydelig forankrer innsatsen.

– Vi vet fra før at den nye tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer har hatt mange søkere. Sammen med IMDi er Bufdir også i gang med et arbeid som skal bidra til å gjøre lokale handlingsplaner, tiltak og veiledningsmateriell tilgjengelig for andre kommuner, noe som vi håper vil være en inspirasjon for andre kommuner, sier Bjørshol.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen: "Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer."