Bufdir har for første gang laget en rapport med samlet oversikt over status for forskningen på alle direktoratets fagområder. Den danner grunnlag for det videre arbeidet med kunnskapsutvikling. 

Rapporten ble utarbeidet som følge av et oppdrag i tildelingsbrevet for 2020, og er den første av en serie årlige rapporter som Bufdir skal lage om forskningsarbeidet på områdene vi har ansvar for: barnevern, familievern, krisesenter og adopsjon, samt for de sektorovergripende områdene oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Wenche Mobråten, divisjonsdirektør for kunnskap, er opptatt av å ha oversikt over kunnskapsgrunnlaget som direktoratet bygger sitt arbeid på.

— Vi har en langsiktig ambisjon om å ha kunnskapsoversikter på alle de viktigste fagområdene i direktoratet, og vi vil bygge på arbeidet som nå er gjort, sier hun.

Områdene Bufdir har ansvar for, utgjør til sammen mange og brede fagområder der det publiseres et stort antall forskningsartikler, rapporter og annen kunnskap som er nyttig i fagutviklingen. Statusen som beskrives i denne rapporten, bygger på oppsummert kunnskap fra inn- og utland, samt primærforskning som Bufdir har anskaffet de senere årene. Den viser også hva vi har behov for å vite mer om.

— Bufdir skal bidra til at tjenestene vi har ansvar for jobber kunnskapsbasert. Det vil blant annet si at tilbud, tiltak og råd på våre områder skal bygge på relevant forskning av høy kvalitet. Det vil også si at vi må justere eller endre tilbudet vårt etter hvert som vi vet mer på de aktuelle områdene, sier Mobråten.

Rapporten ligger i Bufdirs nettbibliotek

 

Har du spørsmål, kan du kontakte Eirunn Lysø, avdelingsdirektør for kunnskapsstyring, eller Wenche Mobråten, divisjonsdirektør kunnskap.