Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir.

— Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Dette skjer ikke alltid i dag. Manglende universell utforming fører barn med funksjonsnedsettelse ut av nærskolen, klasseromsundervisningen og nærmiljøet, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

NTNU har undersøkt hvilke barrierer barn med funksjonsnedsettelse møter i grunnskolen, og hvordan dette påvirker deltakelse i (nær)skole og fritid. Forskerne har besøkt åtte skoler i åtte forskjellige kommuner og intervjuet foreldre til elever med funksjonsnedsettelse, rektorer, kommuner, kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse, assistenter og lærere. Forskerne har også gjennomført tre spørreundersøkelser der foreldre til elever med funksjonsnedsettelse, rektorer og kommuner har deltatt.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Bufdir og kan leses her. 

Påvirker opplevelse av fellesskap

— Det å være en del av sitt nærmiljø og det lokale læringsmiljøet har stor betydning for den enkeltes utvikling og livskvalitet. Det bør være en selvfølge at nærskolen skal være tilgjengelig for alle, sier Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Samtidig viser rapporten at mange kommuner venter med å oppgradere sine skolebygg til det «dukker opp» en elev som har behov for tilpasning. Manglende universell utforming kan føre til at elever blir utestengt fra sitt lokalmiljø og må gå på skole et annet sted enn barna i nabolaget. I rapporten går det fram at det er en klar positiv sammenheng mellom det å gå på nærskolen og det å være sammen med jevnaldrende på fritiden.

Upraktiske løsninger

Selv med gode intensjoner om å gjøre skolen fysisk tilgjengelig for alle, viser rapporten at løsningene ikke alltid fungerer i praksis. Upraktiske løsninger kan forebygges ved å involvere personer og organisasjoner som har god kunnskap om hvilke forhold som skaper barrierer på et tidligere tidspunkt. I rapporten går det fram at kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i liten grad blir involvert i planer om utbedring av skolebygg, og når de først blir involvert er det ofte for sent i prosessen. Foreldre blir også i varierende grad involvert i slike prosesser, og opplever både å spille på lag med kommunen og det motsatte.

— Rapporten peker på at relevant kompetanse om universell utforming er en viktig forutsetning for en inkluderende skole. Dette krever innsikt i hva som kan skape ekskluderende barrierer. Medvirkningen må være reell og komme tidlig inn i prosessen, sier Bjørshol

Ikke bare fysiske barrierer

Barrierene barn med funksjonsnedsettelse møter i skolen handler ikke bare om fysiske forhold og IKT. Rapporten viser at det særlig er barn med kognitive vansker og læringsutfordringer som i mindre grad går på sin nærskole. Disse barna har også større sannsynlighet for å bli tatt ut av klasseromsundervisningen. Intervjuer med foreldre viser at pedagogisk kompetanse, tilrettelagt undervisning og ressurser er viktig for valg av skole.

— Dette understreker betydningen av universell utforming og inkluderende opplæring. Skolebygg, uteområder og IKT må være utformet slik at de er tilgjengelig for alle. Samtidig er inkluderende pedagogikk og tilrettelagt undervisning en forutsetning for inkludering også av barn med læringsutfordringer, sier Bjørshol.

Behov for styrket innsats

— Bufdir vil bruke denne rapporten sammen med annet kunnskapsgrunnlag for å fortsette arbeidet for en universelt utformet nærskole. Det gjøres allerede mye godt arbeid ute i kommunene, likevel er det helt tydelig at det ikke er nok. Nå gjelder det å ta de riktige grepene, det er behov for en større innsats dersom det skal skje en større endring, sier Bjørshol.

Kunnskap om FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er en viktig forutsetning for at personer med funksjonsnedsettelse skal bli likestilte samfunnsborgere.

— Kommunenes kjennskap til CRPD bør økes. I samarbeid med fire fylkesmannsembeter vil Bufdir utvikle opplærings- og informasjonsmateriell om FN-konvensjonen, blant annet om retten til utdanning, sier Bjørshol.

Bufdir samarbeider også med Utdanningsdirektoratet om veiledning til barnehage- og skoleeiere om universell utforming av skoler og barnehager. Et praktisk veiledningsmateriale i form av blant annet film og sjekklister skal gjøres tilgjengelig på nettet. Dette skal stimulere og oppfordre skoleeierne til å kartlegge status for universell utforming som grunnlag for oppgradering av det fysiske læringsmiljøet. Kommuner kan søke tilskuddsmidler fra Bufdir for å igangsette dette viktige arbeidet.

Les mer om Bufdirs arbeid knyttet til CRPD

Tilskuddsordning for universell utforming