Bufdir og Bufetat har våren 2022 inngått nye avtaler med ideelle leverandører. Vi har per i dag avtaler om ca. 210 plasser fordelt på 21 avtaler med 15 ideelle leverandører.

Hoveddelen av disse plassene er med høy forpliktelsesgrad, og avtalene er løpende og langsiktige.

Bufdir har for tiden fortsatt dialog med ideelle leverandører om ytterligere kapasitet, og vi kan komme til å inngå flere avtaler i forbindelse med dette.

De nye avtalene dekker ikke fullt ut behovet Bufdir og Bufetat har, og vi har et behov for avtaler om flere plasser, først og fremst for fleksibel kapasitet.

Føringer fra Barne- og familiedepartementet innebærer at andelen leveranser fra ideelle leverandører skal økes, og andelen fra store kommersielle leverandører skal søkes redusert.

Ideelle leverandører vil derfor bli prioritert dersom tilbudene ellers er likeverdige.

Se også Nye avtaler om institusjonsplasser

Bufdir og Bufetat jobber nå med å utforme krav til tjenestene samt å kartlegge behov for ytterliggere kapasitet. Når dette er ferdigstilt, vil vi på www.bufdir.no publisere en beskrivelse av krav og behov samt en invitasjon der leverandører med godkjenning for institusjonsdrift, kan melde sin interesse for å delta i prosessen og levere tilbud.

Dette vil etter planen være klart i starten av september. Bufdir vil også orientere bransjeorganisasjonene og kjente leverandører med godkjent kapasitet direkte om utlysningen.

Anskaffelsen vil dermed ikke kunngjøres på Doffin.

Bufdir og Bufetat vil etter dette gå i dialog med leverandører som melder interesse, og innlede forhandlinger med leverandører som vi vurderer kan levere tjenestene som fyller behovet vårt. Målet vårt er å ha avtalene på plass innen utgangen av året.

Ved spørsmål kan Bufdir kontaktes på e-post kontraktsoppfolging@bufdir.no.