Bufdir har laget faglige retningslinjer for vurdering av samværsordning ved omsorgsovertagelse for å følge opp EMD-dommene. Nå legges saken ut på høring. 

 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har de siste årene dømt Norge i flere saker om barnevern. 

I dommene blir de norske avgjørelsene blant annet kritisert for at: 

  • Samvær etter omsorgsovertagelse har blitt fastsatt uten en god nok individuell vurdering.
  • Vurderingene som ligger til grunn fastsettelsen av samvær er lite. dokumentert, slik at avgjørelsene dermed er vanskelig å etterprøve.
  • Barnevernstjenestene har vært for raske til å konkludere med at omsorgsovertagelsen er permanent og har derfor lagt lite vekt på kontakt med foreldre. EMD-dommene understreker at omsorgsovertagelser skal sees på som midlertidige og at gjenforening mellom barn og foreldre i utgangspunktet skal være målet. 

- Det må gjøres bedre individuelle vurderinger

Barn og foreldre har rett til å få sin sak vurdert individuelt. De nye faglige retningslinjene skal veilede barnevernstjenestene i hvordan de kan gjøre dette på en god måte, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Bufdir, som er fagdirektorat for barnevernet, følger opp dommene mot Norge på flere måter. De nye faglige retningslinjer er ett av tiltakene.

Det er også bestilt en ny forskningsrapport fra OsloMet som viser at endringer etter EMD-dommene allerede er i gang.

- OsloMet-rapporten viser at det nå gis mer samvær enn tidligere. Avgjørelsen er også bedre begrunnet. Det er altså en praksisendring på gang både hos domstoler og barnevernstjenester som viser at EMD-avgjørelsene tas på alvor, sier Trommald.

Barnets beste skal være et overordnet prinsipp

- Bufdir er opptatt av at det skal gjøres gode, individuelle vurderinger i hver sak, samtidig som barnets beste skal være et overordnet prinsipp, sier Trommald.

- Barnevernstjenesten må kartlegge og dokumentere barnets ønsker og mening om samvær. Det er viktig for å sikre barnets rett til medvirkning, understreker hun.

De nye retningslinjene skal bidra til at:

• Det fastsettes samvær som på den ene siden ivaretar retten til samvær og på den andre siden ikke utsetter barnet for en urimelig belastning.
• Det gjøres grundige og individuelle vurderinger av hva som er et riktig samværsomfang.
• Nemnder og domstoler får et godt grunnlag for å fatte riktige beslutninger.

- Retningslinjene blir et viktig hjelpemiddel for barnevernstjenestene. Nå håper vi at alle som har synspunkter på samvær etter omsorgsovertagelse bruker anledningen til å svare på høringen, sier Trommald.

 

Om arbeidet med høringen


Arbeidet med retningslinjene er ledet av Bufdir og utviklet i samarbeid med en ekspertgruppe fra relevante brukerorganisasjoner, barnevernstjenester, fylkesnemd, fageksperter innen jus og psykologi, og representanter fra minoritetsmiljøer. I tillegg har det vært to referansegrupper med henholdsvis berørte foreldre og barn.

Fullstendig oversikt over deltagerne i ekspertgruppen finnes i retningslinjene.

Høringsfrist er 13. mars.

Kontaktpersoner:

For mediehenvendelser, ta kontakt med:
Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon. E-post: Ingvill.meltvedt@bufdir.no

For spørsmål om høringen, ta kontakt med:
Elin Skogøy, seniorrådgiver kunnskapsstyring. E-post: elin.skogoy@bufdir.no