Bufdir lanserer for første gang en nettressurs om foreldrestøtte. Nettsiden skal hjelpe ansatte i kommunale og statlige tjenester med å gjøre kunnskapsbaserte valg og vurderinger i arbeidet med foreldrestøtte- og veiledning. 

Nettressursen er utviklet som et ledd i regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021).

- Norsk og internasjonal forskning viser at foreldrestøttende tiltak kan forebygge uheldig samspill i familien, bidra til å trygge foreldre og gi barn og unge gode oppvekstsvilkår. Målrettet støtte til foreldre som har store vansker reduserer risikoen for at barn blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Forberedelse til barnevernsreformen

Nettsiden gir en oversikt over kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak som er tilgjengelige i Norge. Den gir også praktisk veiledning i hvordan å bygge opp eller styrke det foreldrestøttende arbeidet i tjenesten.

Nettsiden vil være et viktig verktøy for kommunene i forberedelsen til barnevernsreformen som trer i kraft 2022.

Temanettsiden gir foreløpig ikke konkrete anbefalinger om hvilke tiltak en kommune skal tilby, men synliggjør hvilke muligheter kommunene har i å sette sammen en hensiktsmessig tiltakskjede i egen kommune.

Nettsiden inneholder blant annet informasjon om:

  • Hva foreldrestøtte er, hvorfor foreldrestøtte lønner seg og oversikt over hvilke tjenester som tilbyr foreldrestøtte.
  • Oversikt over kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak og samlivstiltak som brukes i Norge inndelt ut fra hvilket forebyggingsnivå tiltaket ligger på og hvem som er målgruppen for tiltaket.
  • Konkrete tips og råd til hvordan å sikre opplæring og kompetanse i kommunen og hvordan å jobbe med foreldrestøtte i tjenesten – i en forberedelsesfase, planleggingsfase, iverksettelse og gjennomføringsfase.
  • Hvor du kan søke tilskudd og lenke til tilskuddsordning til foreldrestøttende arbeid i kommunene.

Om foreldrestøtte

Foreldrestøtte er alle typer støtte som kan styrke foreldre i foreldrerollen.
Foreldrestøtte varierer i form og innhold, fra støtte fra egen familie og uformelle nettverk til råd, veiledning og kunnskapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi.

Foreldrestøtte tilbys både til foreldre flest og foreldre som av ulike årsaker har særlige utfordringer. Hensikten er å styrke relasjonen mellom foreldrene, mellom foreldrene og barna, og å styrke omsorgsbetingelsene for barns oppvekst.

WHO og Europarådet anbefaler foreldrestøtte som et kunnskapsbasert virkemiddel for å forebygge vold og omsorgssvikt.  

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med:
Solvor Bäcklund, seniorrådgiver for forebygging og tidlig innsats i Bufdir.
E-post: solvor.backlund@bufdir.no.