Fra august 2020 kan tolv kommuner tilby fritidskort til sine barn og unge. Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–1000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Bufdir forvalter fritidskortordningen. 

Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 

Disse kommunene er med i ordningen 

Hele 193 kommuner søkte om å få delta i forsøksordningen med fritidskort. – Vi syns det er utrolig flott at så mange kommuner ønsker å bidra inn i dette viktige arbeidet, sier divisjonsdirektør Wenche Mobråten i Bufdir. 

I tillegg til Arendal og Vadsø, som har hatt ordningen fra høsten 2019, er disse kommunene valgt ut til å være med i forsøket: 

  • Asker (området sone 03 Asker sentrum)
  • Fauske 
  • Halden 
  • Haugesund 
  • Kvam 
  • Namsos 
  • Oslo (bydel Grorud) 
  • Skien (områdene Kongerød (Klyve), Gulset, Gimsøy og Sentrum (Mæla)) 
  • Stor-Elvdal 
  • Tromsø (områdene sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan)   

Hvordan ble kommunene valgt ut? 

Kommunene i forsøksordningen ble valgt ut fra kriteriene i utlysningen. Utvalget omfatter store og små kommuner som er spredt over hele landet. Bufdir ønsket i tillegg å ha med kommuner med ulik andel barn i lavinntektsfamilier og ulik kommuneøkonomi. Det var også ønskelig å ha med kommuner med ulik grad av samarbeid med frivillig sektor og erfaring med ordninger knyttet til barns deltakelse og inkludering. 

Vi samler nyttige erfaringer for veien videre 

De utvalgte kommunene utgjør til sammen en gruppe som vil kunne bidra med ulike typer erfaringer til forsøket. Forsøket skal evalueres, og erfaringene fra prøveperioden vil gi retning og innspill til hvordan en eventuell nasjonal fritidskortordning kan se ut.  

Fram til prøveperioden starter, vil Bufdir legge til rette for at kommunene kan planlegge forsøket best mulig. – Vi vil invitere til erfaringsutveksling og dele sentrale læringspunkter fra Arendal og Vadsø, forteller Mobråten.   

Forsøket med fritidskort i kommunene starter høsten 2020 og varer i første omgang fram til sommeren 2021. 

Se utlysning av midler til forsøk med fritidskort

Se mer om hvilke kommuner som har fått tildeling