Alle tjenester til barn og unge kan åpnes og være i normal drift. Det konkluderer en ny statusrapport fra koordineringsgruppen for utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien.

- Det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for barn og unge vil være å sikre at alle tjenestene åpnes opp uten unødvendig opphold, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir og leder av koordineringsgruppen.

- Poenget er ikke å finne syndebukker eller peke på feil. Vi har aldri hatt en situasjon som ligner dette i Norge. Det har vært en stor dugnadsånd for å redusere smitte og det er bra. Men, vi må lære når vi ser det går for langt, og rette opp så snart som mulig, sier Trommald.

Rammer hardt

Stengte og reduserte tjenester rammer barn og unge hardt. Gruppen utsatte barn er anslått å utgjøre minst 20 prosent av landets barn og unge - rundt 223.000 barn. Det viktigste for å bedre situasjonen er å sikre rask gjenåpning av alle tilbud for denne gruppen.

Gruppen foreslår også at det innføres et nasjonalt krav om at det skal gjøres risikovurdering når nye situasjoner oppstår slik at man vurderer å innfør strenge smittevernstiltak i tjenestene til barn og unge.  

- Vi må forsikre oss om at vi ikke gjør samme feil neste gang. For det er vi sikre på – det kommer til å komme nye lignende situasjoner. Da må vi gjøre bedre vurderinger før vi stenger så mye ned, påpeker Trommald.

Epidemien under kontroll

Koronaepidemien er nå under kontroll i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Studier indikerer at smittespredningen er lav blant barn og unge, og at svært få barn og unge blir alvorlig syke av viruset.

Koordineringsgruppen, som består av medlemmer fra Bufdir, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet, slår fast at grunnleggende smittevernstiltak er tilstrekkelig og at alle tjenester til barn og unge kan være åpne og i normal drift.

- Hvert direktorat skal utarbeide nasjonale råd og anbefalinger i form av en smitteveileder for tjenester med en-til-en kontakt slik at alle tjenester kan gjenåpnes, forklarer Trommald.

Tilbake til skolen

Koordineringsgruppen anbefaler gjenåpning av 5. – 7. trinn, ungdomsskole og resten av videregående skole. Siden ekspertgruppens rapport ble levert 3. april er datagrunnlaget styrket, og gir nå ytterligere belegg for at det er forsvarlig å gjenåpne skolene.

- Vi vet at skolen er en av de viktigste arenaene for å identifisere barn og unge som trenger hjelp. Ved at barn får starte på skolen igjen, vil hjelpeapparatet antagelig kunne fange opp flere som trenger det, sier Trommald.

Tiltak mot vold og funksjonshemmede

Koordineringsgruppen er også bekymret for barn og unge med økt risiko for å oppleve vold, og vil vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre tjenester til voldsutsatte barn og unge. 

- Flere land melder om økning av vold, dette gjelder antageligvis også for Norge. Direktoratene går nå sammen for å vurdere ytterligere tiltak her, sier Trommald.

En kartlegging viser at mange av tjenestene til funksjonshemmede har blitt påvirket negativt av tiltakene mot koronoa-pandemien. Mange familier har fått reduserte tjenester og opplevd at tilbud om praktisk bistand, dagtilbud, avlastningstilbud, endres eller faller helt bort. Koordineringsgruppen vil vurdere om det er behov for ytterligere virkemidler for å sikre tjenestene til disse gruppene. 

- Barn med funksjonsnedsettelser må følges opp proaktivt og få et tilpasset og koordinert tjenestetilbud, sier Trommald.