En ny rapport har evaluert de tre handlingsplanene for universell utforming. Rapporten konkluderer med at tiltakene i stor grad er gjennomført, men at vi vet lite om effektene enda. 

- Anbefalingen fra rapporten er at vi trenger mer kunnskap om effekt og kostnader knyttet til de ulike tiltakene. Det støtter vi i Bufdir. Vi vil følge opp flere av rapportens anbefalinger i arbeidet med forskning og utvikling framover, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Rapporten trekker frem at universell utforming er et område med et relativt svakt kunnskapsgrunnlag. «Vi vet lite om effektene av universell utforming, særlig om nytten, men også om kostnadene», konkluderer forskerne. De anbefaler at kunnskapsgrunnlaget styrkes, og trekker særlig fram behovet for mer kunnskap om de samfunnsøkonomiske sidene ved universell utforming.

Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse, sammen med Rambøl Management Consulting, på bestilling av Bufdir.

Tre handlingsplaner evaluert

Regjeringen har til nå gjennomført tre handlingsplaner for universell utforming. Den første i perioden 2004-2008: Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Den andre i perioden 2009-2013: Norge universelt utformet 2025. Den tredje handlingsplanen (2015-2019) er nå utløpt, og regjeringen arbeider med en ny.

- Forskerne har undersøkt i hvilken grad Regjeringens tre handlingsplaner for universell utforming støtter opp under politiske, faglige og juridiske mål, forutsetninger og forpliktelser. Formålet med oppdraget har vært å få anbefalinger og vurdering av hvordan handlingsplanene har fungert, noe som gir et grunnlag som kan bidra til å vurdere retning og omfang av innsats for arbeidet med universell utforming fremover, sier Bjørshol.

Evaluering av tiltakene

Forskerne vektlegger at juridiske tiltak som Forskrift om IKT er svært sterke og effektive virkemidler. De vurderer også de sektorovergripende tiltakene og nettverkene i handlingsplanen som særlig relevante og nyttige. Nettverksarbeid gir både læringseffekt og virker mobiliserende for de som deltar, og forskerne nevner spesielt at kommunenettverkene i de tre handlingsplanene virker mobiliserende. Flere av de som er intervjuet har kommentert at arbeidet i kommunen blir vanskeligere dersom kommunenettverket ikke fortsetter.

- Bufdir synes dette er særlig positivt, da nettverk med kommuner og andre aktører er et viktig «virkemiddel» for utviklingen av et universelt utformet samfunn. Vi har flere ulike nettverk for universell utforming som alle får gode tilbakemeldinger fra de som deltar. De trekker nettopp frem at nettverkene bidrar til kunnskapsformidling og erfaringsutveksling, sier Bjørshol.

Behov for mer forskning

Rapporten viser også at det foreligger svært lite forskning på området universell utforming, og det er et relativt svakt kunnskapsgrunnlag. Proba har identifisert relativt lite litteratur rundt IKT og uteområder sammenlignet med hva som gjelder for henholdsvis transport og bygg. Det er kun innen området bygg det er identifisert publiserte forskningsartikler

- Bufdir er enig i anbefalingen om at det bør initieres flere forskningsprosjekter for å få mer kunnskap om kostnader og effekter av tiltak innenfor universell utforming. En slik forskningssatsing bør gå over flere år, og vil kunne bidra til å styrke det relativt svake kunnskapsgrunnlaget ytterligere, samt føre til økt interesse for området blant forskere, sier Bjørshol.

Ny handlingsplan for universell utforming

Kulturdepartementet arbeider nå med en ny handlingsplan for universell utforming, med virkning fra 2021.

Forskerne som har evaluert handlingsplanene har følgende anbefalinger til neste plan:
• Øke det politiske engasjement og deltakelse
• Krav om og økt satsing på kompetanse for eksempel ved at offentlig sektor begynner å stille krav til formell utdanning blant leverandører
• Utvikle mer kunnskap om kostnader og effekter av ulike tiltak
• Etablere tiltak i utdanningssektoren

 

Rapporten «Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner for universell utforming»  kan lastes ned fra Bufdirs nettbibliotek.