Et flertall av den norske befolkningen har tillit til barnevernet, og om lag halvparten et godt inntrykk. Tilliten og inntrykket av barnevernet har forbedret seg de siste årene, men er uendret fra 2018 til 2019.

Omtrent halvparten av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av det norske barnevernet. Dette er omtrent tilsvarende resultat som i 2018, hvor det var en markant økning i andelen med positivt inntrykk, sammenlignet med 2017.  

Undersøkelsen har vært gjennomført i mange år og skiller ikke om det er fylkesnemndenes beslutninger om omsorgsovertakelser og samværsordninger, domstolenes beslutninger eller om det er kommunenes oppfølging av barnet respondentene skal vurdere.   

Det har vært stor oppmerksomhet i media det siste året om barnevern. Det har vært kritikk fra menneskerettsdomstolen om saksbehandlingen i domstoler, fylkesnemnd og kommuner. Disse sakene har også fått frem hvor vanskelig disse sakene kan være for foreldrene, men også for barna og for dem som skal treffe beslutninger.  

-Det at tilliten til barnevernet er omtrent uendret kan nettopp ha sammenheng med at befolkningen forstår at dette er komplekse saker, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.  

Inntrykket av barnevernet er best blant dem med høyere utdanning og høyere inntekt. Det samme gjelder tilliten, og kvinner har i tillegg større tillit enn menn.  

Bufdir gjennomfører regelmessige målinger av holdninger og tillit til det norske barnevernet. På slutten av 2019 gjennomførte Sentio Research Norge en ny kartlegging på oppdrag fra Bufdir. 

Manglende tillit kan føre til at færre melder bekymring for et barn. Blant dem som har et dårlig inntrykk av barnevernet, er det 30 prosent som sier de ikke vil melde fra til barnevernet om de er bekymret for at et barn utsettes for omsorgssvikt.  

- Vi vet at det er et problem at barnevernet kommer for sent inn i sakene – derfor er det viktig at befolkningen har tillit til barnevernet og ikke unnlater å melde bekymring, sier Trommald.   

I befolkningen generelt er det en markant økning i andelen som vil melde bekymring til barnevern eller politi de siste ti årene. I 2008 ville 62 prosent meldt bekymring til barnevernet mot 73 prosent i 2019. 32 prosent ville meldt til politiet i 2008, mens 40 prosent opplyser det samme ved siste måling.  

Resultatene fra Sentio-undersøkelsen, samsvarer i stor grad med en undersøkelse professor Marit Skivenes ved Universitet i Bergen har gjennomført i 2014 og 2020. Hun finner at halvparten av de spurte oppgir høy tillit til barnevernet i 2014, mens andelen økte til 63 prosent i 2020.  

Mens Sentio viser at om lag halvparten har et godt hovedinntrykk, viser en undersøkelse fra Norsk Monitor i 2019 en liten nedgang i positivt inntrykk fra 2017 til 2019, og en tilsvarende liten oppgang i andelen som har litt eller meget dårlig inntrykk.  

Mer om undersøkelsen