En evaluering av tverrfaglige konsultasjonsteam viser at teamene er viktige bidragsytere i behandlingen av komplekse saker om vold og overgrep mot barn og unge. Ordningen bør gjøres landsdekkende, mener forskerne.

På oppdrag fra Bufdir har Uni Research/NORCE foretatt en evaluering av ordningen med konsultasjonsteam i saker med mistanke om vold og overgrep mot barn og unge. Teamene er tverrfaglig sammensatt og gir mulighet for anonym drøfting for ansatte i tjenester som møter barn og unge.

Konsultasjonsteamene er også viktige i drøftingen av saker hvor man er usikker på om det er grunn til bekymring. Tjenestene kan få støtte og veiledning og et friskt blikk utenfra i håndteringen av vanskelige saker. I mange tilfeller har de stoppet opp i systemet.

Evalueringen viser imidlertid at det er færre team enn først antatt, og at ordningen med konsultasjonsteam ikke er landsdekkende. Kommunale og interkommunale konsultasjonsteam finnes først og fremst på Vestlandet, mens en del av Statens Barnehus driver egne konsultasjonsteam som dekker et større område.

På bakgrunn av de positive erfaringene som kommer frem i evalueringen, anbefaler forskerne å utvikle nasjonale retningslinjer for å gjøre ordningen med konsultasjonsteam landsdekkende.

Bufdir vil arbeide videre med anbefalingene fra rapportene og blant annet vurdere om det bør gis statlige føringer for ordningen. Dette vil skje i samarbeid med andre aktuelle direktorater og med innspill fra praksisfeltet.