Nye tall viser at antall barn i institusjoner er redusert, mens antall oppholdsdager går opp.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserer hvert år en egen statistikk over barnevernsinstitusjoner i året som gikk. Den 8. november kom tallene for 2018.

Statistikken gir innsikt i forskjeller mellom private (ideelle og de som drives på kommersielt grunnlag) og statlige institusjoner på ulike områder. Den viser for eksempel antall barn i institusjon, oppholdsdager, driftsutgifter og avtalte årsverk. Statistikken er tilgjengelig på regionsnivå og inkluderer også tall fra Oslo kommune.

I tillegg til barnevernsinstitusjoner inkluderer også statistikken tall for sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere som er godkjent av Bufetat.

Som forventet

Bufdir vurderer at tallene om barn og oppholdsdager er som forventet, der vi ser at antall barn i institusjon er noe redusert, mens antall oppholdsdager har økt. Det innebærer at barn som er i institusjon har noe lengre opphold nå enn tidligere.

I statistikken kommer private, og særlige ideelle, rimeligere ut enn statlige. Noen av forholdene som kan forklare dette er:

  • Ulike betingelser
    Statlige og private har ulike turnusordninger med ulike rammebetingelser. Private har mulighet til å benytte langturnuser som lar de ansatte være flere dager på jobb og ha færre betalte fridager.
  • Bistandsplikt
    Bufetat har bistandsplikt ovenfor kommunene ved plasseringer utenfor hjemmet og må derfor ha et institusjonstilbud over hele landet. Private aktører kan i større grad velge geografisk plassering og målgruppe (institusjonstype) ut fra lønnsomhet.
  • Ulikt tilbud
    Statlige og private har ulikt institusjonstilbud. Bufetats akuttilbud er primært i statlig regi, og det er en kostnadskrevende institusjonstype fordi det alltid må være ledig kapasitet til nye hasteplasseringer. Samtidig er det i stor grad ideelle aktører som driver rusbehandling, og døgnprisene i ruskollektiv er vesentlig lavere enn gjennomsnittsprisen for andre barnevernsinstitusjoner. 


Det er Bufdir som finansierer denne sammenstillingen, og også leverer noe av statistikkgrunnlaget til SSB.