Høyesterett har slått fast at en mor har krenket sin datters privatliv gjennom publisering av personsensitiv informasjon om barnet på Facebook, som ledd i sin egen kamp mot barnevernet.

Dommen kom 5. november 2019. Mor ble dømt til å betale en bot på 12 000 kr på grunn av krenkelsen. Barns personvern er styrket med denne dommen.

Dommen må ventes å ville få betydning i senere saker. Les hele dommen

Bakgrunn for saken

Saken dreide seg om en jente som ble plassert i fosterhjem da hun var 7 år. Moren opprettet en åpen side på Facebook i sin kamp for å få jenta hjem igjen. Der la hun ut flere personsensitive bilder og videoklipp av datteren i en sårbar situasjon. Hun la også ut andre personsensitive opplysninger fra barnevernssaken om datteren.

Dette sier dommen

Høyesterett kom frem til at verken foreldreansvaret eller ytringsfriheten kunne legitimere publiseringene.

Høyesterett sier at barn på 7 år ikke kan samtykke til slik publisering, da de ikke vil kunne forstå konsekvensene av en slik publisering. Uansett burde barn ikke kunne samtykke til dette, da de kan komme i lojalitetskonflikt med foreldrene.

Når det gjelder foreldreansvaret, skal det utøves ut fra barnets interesser og behov. Foreldreansvaret gir ikke rett til å samtykke på barnas vegne til publisering av slike opplysninger som denne saken gjelder. Moren kunne ikke samtykke til en handling som normalt er et brudd på datterens rett til personvern. Høyesterett uttaler at dersom det hadde vært motsatt, ville barn generelt vært uten vern mot urimelig og uforsvarlig offentliggjøring av sensitive og private forhold fra foreldrene side. Barn er selvstendige rettssubjekter med krav på respekt for sin personlige integritet. Det følger også av Grunnloven § 104 og § 102.

Høyesterett sier også at ytringsfriheten må vike på områder som potensielt kan få store negative konsekvenser for unge i en sårbar situasjon, som lett vil kunne bli offer for press fra foreldre for å stå fram og kritisere barnevernet.