Nye innsiktsrapporter viser at de fleste av spørsmålene på ung.no stilles av jenter i aldersgruppen (13-16 år).  

På oppdrag fra Bufdir har SINTEF gjennomført et innsiktsarbeid basert på de ca. 300 000 spørsmålene som har kommet inn på ung.no mellom 2005 og 2018. Nå foreligger det to nye rapporter som sier noe om hva ungdom er opptatt av.

Ung.no tilbyr informasjon om en rekke tematikker ungdom mellom 13-20 år er opptatt av, som kropp, helse, seksualitet, skole, mobbing, kriminalitet og rusmidler. Nettstedet har en egen spørretjeneste der ungdom kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner.

Mange jenter stiller spørsmål

Et av funnene fra innsiktsarbeidet er at jenter stiller 63% av spørsmålene.

Yngre stiller flere spørsmål enn eldre. Totalt sett er 61,5% av spørsmålene stilt av aldersgruppen 13-16 år, og 32 % stilt av ungdom i aldergruppen 17-20 år.

Kun i kategoriene 'Rusmidler' og 'Lover og rettigheter' stiller gutter flest spørsmål, men forskjellene her er på mindre enn fire prosent.

Ungdommer er interessert i kropp, utdanning og vennskap

Forskerne gikk i dybden på spørsmål om ‘Kropp, helse og identitet'; 'Skole, utdanning og jobb' og 'Venner, forelskelse og fritid'.

Spørsmål fra de siste tre år (2016-2018) ble inkludert, da disse ansees å være mer representative for hva som opptar barn og unge i dag enn de eldre spørsmålene. Av dette utvalget utgjorde spørsmål fra disse kategoriene 75% (101 918 spørsmål) av datamaterialet.

Den klart største kategorien er 'Kropp, helse og identitet', med 60% av spørsmålene. De andre to er omtrent like store. I dette utvalget var 72% av spørsmålene var stilt av jenter. Den yngste aldersgruppen (13-16 år) stilte om lag 2/3 av spørsmålene. Spørsmål stilt av jenter er større i den yngste aldersgruppen, med 75% av spørsmålene.

Mange sliter uten å betro seg

I kategorien 'Kropp, helse og identitet' er psykisk helse det mest frekvente temaet, på tvers av alder og kjønn. Ungdommene adresserer et stort spekter av problemer, mange beskriver svært alvorlige bekymringer og lidelser, mens andre forteller om negative følelser som nedstemthet og dårlig selvtillit. Mange av brukerne har ikke snakket med noen andre om at de sliter, ikke en gang med foreldrene sine, før de skriver til ung.no.

Redsel for feil utdanningsvalg

I kategorien 'Skole, utdanning og jobb' handlet de fleste spørsmålene om valg som ungdommene har tatt eller er i ferd med å ta når det gjelder videre skolegang, høyere utdanning og fremtidig yrke. Hvordan går man frem i denne jungelen av valgmuligheter – hva er mulig og hva er ikke mulig for meg? I en del spørsmål kommer det fram hvor avgjørende disse valgene oppleves for noen av ungdommene; mange er redde for å velge feil.

Ensomhet

I kategorien 'Venner, forelskelse og fritid' ble det stilt spørsmål om relasjoner til venner, foreldre, kjærester – og ikke minst til han/hun som innskriveren er forelsket i. De yngste skriver i tillegg mye om venner, om hvordan vennekonstellasjoner er endret, eller om at de er skuffet og såret over at venner endrer oppførsel. Noen er utestengt eller ensomme og ønsker seg nye venner.

Funnene i innsiktsarbeidet vil brukes til brukertilpasning av spørretjenesten på ung.no, og håpet er at flere kan ha nytte av innsikten på et viktig felt, nemlig digitale hjelpetjenester med ungdommer som målgruppe.