Den første rapporten av sitt slag i Norge ser på levekår, muligheter og utfordring for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

På oppdrag fra Bufdir har Senter for Sjeldne diagnoser gjennomført den kvalitative undersøkelsen «Livssituasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge» med dybdeintervjuer av 46 personer, som selv får sette ord på hvordan det er å leve med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. 

-Dette er en viktig synliggjøring av en gruppe som fram til nå i stor grad har vært usynlig, sier avdelingsdirektør i Bufdir Anna Bjørshol.

Forskerne oppsummerer med at det er en manglende kunnskap i det lokale tjenesteapparatet, noe som får konsekvenser for de menneskene dette gjelder. I tillegg trengs det psykologisk oppfølging av fagpersoner – særlig i spesielt sårbare perioder, som diagnosetidspunktet, pubertet og overgang til voksen alder. Rapporten påpeker at det bør vurderes et livsløpsperspektiv for oppfølging av personer med en variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Sammen med rapporten «Den juridiske situasjonen til interkjønnpersoner i Norge; utfordringer og muligheter», som kom i mars, er Bufdir nå godt i gang med utvikling av forskningsbasert kunnskap om situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (interkjønn).

Definisjon interkjønn/variasjon i kroppslig kjønnsutvikling: «Interkjønn (på engelsk: intersex) er et paraplybegrep som viser til kroppslig mangfold blant personer født med atypiske kjønnskarakteristika. En variasjon i kroppslig kjønnsutvikling innebærer en variasjon i sammensetningen av indre og ytre kjønnsorganer, hormoner og/eller kromosomer som er større enn det vi tradisjonelt forbinder med mannskropper og kvinnekropper»