En ny evaluering konkluderer med at det er et klart behov for kompetanseheving og økt bevissthet om LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner) i barnevernet.

Barnevernsarbeiderne som har deltatt på kompetansehevingstiltaket Rosa kompetanse barnevern opplever å ha fått utvidet sin forståelse av LHBTI-tematikk og beskriver at kurset har satt i gang refleksjoner om normativitet, språkbruk og egen praksis. De fleste deltakerne mener at kurset har gjort dem bedre i stand til å ivareta LHBTI-barn, -ungdom og familier.

Kurs og veiledning

På oppdrag fra Bufdir har NTNU Samfunnsforskning evaluert Rosa kompetanse barnevern, et kompetansehevende tiltak i regi av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Tiltaket har som formål å heve barnevernsarbeideres kompetanse om LHBTI-tematikk, og består i hovedsak av kurs og veiledning for barnevernsansatte om normer, kjønn, identitet og seksualitet. Den overordnede målsettingen er å bidra til et mer inkluderende barnevern. Alle barn, unge og ansatte skal bli ivaretatt, sett og anerkjent uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

I kursene presenteres forskningsbasert kunnskap. Det legges til rette for gruppeoppgaver, dialog og refleksjon. Temaer i kursene er blant annet normer og normbrudd, skeiv identitet, mangfold som ressurs, minoritetsstress og inkluderende språk og praksis. Kursholderne i Rosa kompetanse barnevern har barnevernsfaglig bakgrunn, noe flere av informantene i evalueringen opplever som en styrke ved kurset. FRI har mottatt støtte av Bufdir for å gjennomføre tiltaket siden 2013. Kurs kan bestilles fra hjemmesidene til FRI.

Møter mellom LHBTI-barn og barnevernet

Evalueringen av Rosa kompetanse barnevern er del av et større forskningsprosjekt om Barnevern i et LHBTI-perspektiv, som gjennomføres fra høsten 2018 til sommeren 2020 av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Helse på oppdrag for Bufdir. NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Helse er nå i gang med del to av dette forskningsprosjektet. Delprosjektet har fokus på møter mellom LHBTI-barn og barnevernet, behovet for kompetanse blant barnevernansatte, tematisering av LHBTI i barnevernsutdanningene, samt kompetanse på LHBTI i fosterhjemsomsorgen. Dette delprosjektet vil med andre ord omfatte flere sider av barnevernet. Det vil inkludere ulike målgrupper; ansatte i ulike deler av barnevernet, i fosterhjemsomsorgen og i grunnutdanningene, LHBTI- barn og -unge som er i kontakt med barnevernet, foreldre og fosterforeldre.

Data i delprosjektet skal primært innhentes gjennom en spørreundersøkelse til alle landets barnevernsledere og gjennom intervjuer med et utvalg av ansatte, ungdom og foreldre/fosterforeldre.

Ønsker kontakt i barnevernet

I forbindelse med delprosjekt to ønsker forskergruppen ved NTNU Samfunnsforskning å komme i kontakt med barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner som kan tenke seg å delta i prosjektet. Gjennom gruppeintervjuer med ansatte i ulike deler av barnevernet er målet å innhente innspill, erfaringer og vurderinger rundt tjenester til LHBTI-personer. Intervjuene vil foregå som fokusgruppeintervjuer, med fire-fem ansatte i hver gruppe, og vil vare mellom en til to timer, avhengig av kapasitet ved de ulike arbeidsplassene. For å kunne videreutvikle kompetanse og tiltak på dette feltet er prosjektet helt avhengig av innspill fra ansatte - både de som har mye og de som har mindre erfaring med tematikken.

Tjenester og institusjoner som ønsker å delta i prosjektet, eller som har spørsmål eller innspill til prosjektet, kan kontakte Veronika Paulsen på e-post eller telefon 970 73 357.

Les evalueringen.