- Vi er glade for at Sivilombudsmannen anerkjenner institusjonens kompetanse og gode ivaretagelse av ungdommene. Institusjonen vil følge opp ombudsmannens viktige anbefalinger om forbedringer. Samtidig aktualiserer rapporten debatten om den viktige balansen mellom trygge, faste rammer og ungdommers rett til utfoldelse, sier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region øst.

Jong Ungdomshjem tar imot ungdom i alderen 13 til 18 år med alvorlige atferdsvansker, der vedvarende misbruk eller avhengighet av rusmidler er hovedproblemet. Hensikten med oppholdet er å gi god og tilpasset behandling for ungdommene med mål om rusfrihet, etablert skole/dagtilbud og gode relasjoner med familie, jevnaldrende og sosialt nettverk. Metoden som brukes er Læringsbasert rusbehandling (LBR), en kunnskapsbasert metode som har vært i bruk siden 2010.

Sivilombudsmannen besøkte Jong ungdomshjem i september 2019, og skriver i rapporten (publisert 28.05.2020) at institusjonen arbeidet systematisk med å forebygge ulike former for tvang, og at de ansatte ved institusjonen virket som trygge og dedikerte voksne som viste tydelig omsorg. Ombudsmannen skriver videre at institusjonens tydelige metodiske profil så ut til å ha sikret en enhetlig praksis med systematisert og god opplæring av ansatte.

Sivilombudsmannen påpeker likevel at de er «bekymret for at institusjonens trivselsregler, uskrevne regler, rutiner og praksis ga risiko for at ungdom kunne bli utsatt for rutinemessige begrensinger uten individuelle begrunnelser.»

Behandling som nytter

Behandlingen på Jong ungdomshjem har som mål å gjøre ungdom rusfrie. Hver ungdom har en individuell behandlingsplan med klare mål og føringer for hva som må ligge til rette for den enkelte ungdom for at de skal lykkes, og konkrete fremdriftsrettede tiltak. Forskningen bekrefter at behandling nytter i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer, kriminalitet og rusmisbruk.

- Læringsbasert rusbehandling er helt i tråd med det forskning viser nytter. Det vi vet virker er multisystemisk arbeid med ungdom som endrer kommunikasjon, interaksjon og relasjoner, som øker samhold i familien og en oppdragelse preget av varme, støtte og tilsyn, et skoletilbud som fungerer og pro-sosiale venner som ikke ruser seg, sier Ingrid Pelin Berg, regionsdirektør i Bufetat, region øst.

- Både ungdommens egne uttalelser, Fylkesmannens jevnlige tilsyn og behandlingsresultatene peker mot en institusjon som tar oppdraget på alvor, tilbyr gode rammer og har trygge, rause voksne for ungdommene, sier Pelin Berg.

- Må ha virkemidler for å lykkes

Regiondirektøren påpeker at ungdommene har sammensatte utfordringer og skal behandles ut fra individuelle behov.

- For noen ungdommer er det god omsorg og behandling å begrense adgangen til å møte andre ungdommer som har negativ innflytelse. Det betyr at personellet kan nekte ungdom å dra et spesielt sted, eller å motivere ungdommen å la være å møte andre ungdommer som ruser seg. For andre ungdommer er det vesentlig å lage strukturer gjennom dagen som reduserer helseskadelig atferd, sier Pelin Berg.

Rapporten aktualiserer debatten om den viktige balansen mellom å gi ungdom de gode rammene, rutinene og grensene de har behov for opp mot ungdommers rett til utfoldelse.

- Barneverninstitusjoner som har som formål å oppnå et behandlingsresultat for ungdom med alvorlige atferdsproblemer må ha virkemidler for å lykkes. Kunnskapsgrunnlaget for ungdom med rusproblematikk understreker at deres behov for hjelp til å klare å regulere seg er viktig. Å overlate ungdom til selvregulering de ikke mestrer vil være dårlig omsorg, sier Ingrid Pelin Berg, som mener at Jongs tolkning av rettighetsforskriften ivaretar ungdommenes rettsikkerhet.

- Slik vi tolker rettighetsforskriften ligger det til vårt omsorgsansvar å gi rammer for ungdommene å lykkes i, og i et rusbehandlingsopplegg er noe av kjernen at ungdommene veiledes til å ta de riktige valgene av miljøer og venner, sier regiondirektøren.

Dokumenterte behandlingsresultater på Jong ungdomshjem

Kunnskap om institusjonsbehandling i generelt viser at om lag halvparten av ungdommene oppnår bedring av problemene. Institusjonsbehandling av ungdom har vært underlagt kritikk ved flere anledninger. Kritikken går i hovedsak ut på at det er uheldig å samle ungdommer med lik problematikk, fordi dette kan øke sannsynligheten for negativ påvirkning.

- Det er viktig at vi er bevisst på å kompensere for negativ påvirkning gjennom å sikre trygge omgivelser, hvor den enkelte blir godt ivaretatt og ungdommer ikke risikerer å bli utsatt for krenkelser fra medboere eller blir påvirket negativt på annen måte. Det er videre viktig at man jobber i henhold til en bestemt metode som har vist god effekt, sier Pelin Berg, som er opptatt av dokumentasjon av metodikken som benyttes på Jong ungdomshjem.

- Resultatmålinger for Jong ungdomshjem viser at metoden gir gode resultater: Ungdom som har fullført behandlingsopplegget bor hjemme, går på skole eller er i arbeid, misbruker i betraktelig mindre grad rusmidler og er i betydelig mindre grad i konflikt med loven, uttaler regiondirektøren.

Gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Viken fører jevnlig tilsyn med Jong ungdomshjem. De har ikke påpekt lovbrudd eller merknader, og gir institusjonen gjennomgående gode tilbakemeldinger. I rapport fra besøk gjennomført 22.11.2019 forteller ungdommene Fylkesmannen snakket med at de likte seg godt på Jong, at de følte seg trygge, ble godt ivaretatt og fikk god hjelp til å håndtere sine utfordringer.

De to siste rapportene fra fylkesmannens tilsyn (07.01.2020 og 25.05.2020) konstaterer at ungdommene på Jong ungdomshjem ikke blir utsatt for ulovlig tvang i forbindelse med begrensninger, og at forebyggende tiltak for å begrense behov for tvangstiltak blir prøvd først. I Fylkesmannens tilsyn er det lagt særskilt vekt på ungdommens egne meninger:

«Ungdommene vi snakket med kunne møte venner og delta på aktiviteter utenfor huset. De måtte avtale dette på forhånd, og helst dagen før. Vi vurderer at institusjonen har en tydelig struktur for å sikre en reell og god behandling. Det fremkommer at ungdommene har fått frihet og mulighet til å delta på aktiviteter. Vi kan ikke se at institusjonen har fastsatt begrensninger i ungdommenes mulighet il å bevege seg utenfor institusjonen som ikke er i tråd med rettighetsforskriften». (Rapport etter tilsyn med Jong ungdomshjem, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 07.01.2020)

- Vi tar selvsagt alle tilsynsmyndighetenes påpekninger på største alvor. Det vises ikke minst av at vi for å sikre at vår utøvelse av regelverket til enhver tid er overens med gjeldende rett, fortløpende tilpasser praksis på bakgrunn av de tilbakemeldinger vi får fra Fylkesmannen på tvangsprotoller og i tilsynsrapporter. Nå går vi også gjennom vår praksis ut fra Sivilombudsmannens anbefalinger, drøfter regelverksforståelse med overordnet direktorat og får praksis prøvd gjennom Fylkesmannens tilsyn, avslutter regiondirektøren.