- Fylkesmannens vurdering gir støtte til det vi selv har vurdert i saken, og viser hvor vanskelige valgene barnevernsinstitusjoner står overfor kan være, påpeker regiondirektør i Bufetat, region øst, Ingrid Pelin Berg.

Fylkesmannen i Oslo og Viken åpnet i november 2018 tilsyn av Jong ungdomshjem i Bærum etter at Dagbladet trykket en sak om at institusjonen hadde bistått en beboer med utbetaling av et utestående beløp til en jevnaldrende privatperson.

Fylkesmannen konkluderer nå at Jong ungdomshjem ikke har brutt barnevernloven med tilhørende forskrifter i denne saken.

Fylkesmannen skriver blant annet i sin vurdering at det var åpenbart at valgmulighetene i denne konkrete saken var begrenset. Beslutningen om å hjelpe var til det beste situasjonen tatt i betraktning, og situasjonen kunne ha utviklet seg til å bli uforsvarlig om institusjonen ikke hadde gjort noe.

- Denne saken er et godt eksempel på hvilke dilemmaer som ofte må veies opp mot hverandre når barnevernsinstitusjoner skal hjelpe ungdom i komplekse situasjoner. I dette tilfellet bidro løsningen til resultater i ungdommens rusbehandling ved at ungdommen kunne fokusere på behandlingssamtaler, ta avstand til rusmiljø, få motivasjon til tildelt praksisplass, starte hybeltrening, få et bedre samarbeid med foresatte og aktivt arbeide med egen psykisk helse, sier Pelin Berg.

Både Fylkesmannen og Bufdir har etter Dagbladets artikler presisert at barnevernsinstitusjoner ikke kan ha en innarbeidet praksis med å betale beboeres gjeld. Fylkesmannen konkluderer med at Jong ungdomshjem ikke har en slik praksis, men at denne saken er et resultat av en individuell og konkret vurdering fra institusjonens side.

- Jeg er glad for at tilsynsmyndighetene også ser dette når spørsmålene blir stilt om hvorvidt lover og regler brytes. Vi har ingen praksis for å sette hverken ansatte eller beboere i situasjoner som er utenfor gjeldende regelverk, men vi har en praksis der vi gjør det vi kan for å hjelpe ungdom videre i sitt utviklingsløp. Det har vi lykkes med også for denne ungdommen. Jong ungdomshjem har gjort gode vurderinger i denne situasjonen, dokumentert sine valg og registrert løsningene som unntak, sier Pelin Berg.

Om Jong ungdomshjem

Jong ungdomshjem tilbyr Læringsbasert rusbehandling (LBR) for ungdom mellom 13 og 18 år. Målgruppen er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer. Ungdommene er plassert iht bv.l §§ 4-24 og 4-26.

Rusbehandlingen bygger på læringsteoretiske prinsipper og kognitiv atferdsteori. Det tilstrebes at ungdommen skal gjenkjenne eget rusmønster og opparbeide seg ferdigheter og mønstre som erstatter rusatferden. Det legges stor vekt på samarbeid med familie og ungdommens naturlige nettverk, samt opprettholde/etablere skole-/dagtilbud. Jong ungdomshjem sitt tilbud om rusbehandling videreutvikles i samarbeid med Bufetat, region vest og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Bufetat, region øst, utvider sitt tilbud av denne typen hjelp til ungdom med alvorlige atferdsvansker hvor rusavhengighet er en del av problembildet. I løpet av 2019/tidlig 2020 vil kapasiteten være utvidet med ytterligere fire plasser.