Oppland Arbeiderblad hadde nylig en artikkel om bruken av tvang i barnevernsinstitusjoner basert på Fylkesmannens årsrapport. Å skape trygghet for barn og voksne, samtidig som vi bruker mindre tvang, er et viktig satsingsområde i barnevernet. Bruken av fysisk tvang går derimot ned, ikke opp. 

To gutter ved bålet

Kronikken er skrevet av Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region øst og Line Sandvik, fag- og utviklingsleder ved Olivia Solhaugen Barnevern. Kronikken ble publisert i Oppland Arbeiderblad 02. april 2019.


Som et resultat av systematisk arbeid med trygghet og sikkerhet i vårt arbeid har vi sett en markant nedgang i bruk av tvang i våre institusjoner de siste årene, og det oppsummerer også Fylkesmannen i sin årsrapport. I våre institusjoner i Oppland har antallet tilfeller av tvang i akutte faresituasjoner blitt redusert med 33 % bare det siste året.

Barnets rettigheter og behov skal ivaretas når de bor på institusjon, samtidig som ansatte skal ha et trygt, sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Noen barn som bor på institusjon har sammensatte utfordringer knyttet til for eksempel følelseregulering og traumer. Det kommer til uttrykk på ulike måter, og kan også medføre at det oppstår situasjoner som utgjør fare for liv og helse, enten for barna selv eller for de ansatte. I slike situasjoner kan det oppstå behov for nødvendig bruk av tvang.

De siste årene har Bufetat utviklet faglige anbefalinger og et opplæringsprogram i trygghet og sikkerhet for alle ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner. Opplæringen er tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag der brukerkunnskap, forskning og praksisfelt har bidratt inn. Gjennom opplæringen lærer medarbeiderne om forebygging og om alternativer til bruk av tvang i møtet med ungdom som uttrykker sine vansker med utagerende eller selvskadende atferd. Da blir temaer som stressmestring, forståelse av aggresjon og forståelse for traumer hos barn og unge vesentlige.

Vi har hittil gjennomført opplæring og trening av 1200 medarbeidere i Bufetat. Olivia Solhaugen Barnevern har gjennomført lignende opplæring for alle sine medarbeidere. Dette er målrettet arbeid for å sette personalet i stand til å ivareta egen og barnas sikkerhet på en god måte, hvor målet er å forebygge vold og trusler gjennom å gjøre personalet trygge. Nå arbeider vi med planer for hvordan Bufetats program kan tilbys private institusjoner, slik at felles målrettet innsats for å styrke institusjonsansattes kompetanse og ferdigheter bidrar til at tvang brukes så lite som mulig, men samtidig riktig når det trengs.

I Oppland drives som godt som alle barneverninstitusjoner av Bufetat og Olivia Solhaugen Barnevern. Som arbeidsgivere har vi et ansvar for at våre medarbeidere på institusjon vet hva de skal gjøre når det oppstår situasjoner som kan skade beboere eller ansatte. Derfor trener vi på å avverge og å beskytte beboere og oss selv. Våre medarbeidere læres også opp til å håndtere voldelige eller truende situasjoner der andre muligheter er prøvd eller åpenbart ikke fører frem.

Så retter Fylkesmannen i Innlandet i sin årsrapport for 2018 fokus på noe veldig vesentlig:

«Fylkesmannen har en vedvarende bekymring for at flere beboere på barneverninstitusjoner har omfattende behov for oppfølging for sin psykiske helse. Noen beboere har så store utfordringer at det kan oppstå alvorlige hendelser. Ikke alle institusjoner virker å være godt nok rustet til å forebygge eller følge opp disse barna på en tilstrekkelig måte, særlig der spesialisthelsetjenesten heller ikke ser ut til å ha et tilfredsstillende tilbud. Dette er ofte barn med sammensatt problematikk.» (Årsrapport for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner i Hedmark 2018).

Barn og ungdommers samtidige behov for hjelp fra flere instanser er en realitet i mange tilfeller. Vårt oppdrag er å sørge for at barna får omsorg og behandling etter barnevernets mandat, og samtidig være kravstore på vegne av barna slik at de får den hjelpen de har rett og krav på fra helsetjenestene. Vi er derfor glad for at Fylkesmannen vil følge opp videre overfor alle deler av barnevernet og helsetjenestene.