Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Vår ref.: 2021/51683

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til forskrift om tilskudd til organisasjoner i barnevernet på høring. Dagens rundskriv finner dere på Bufdir sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 16.02.2022. Høringssvaret sendes på e-post til hoering.tilskudd@bufdir.no. I emnefeltet på e-posten skriver dere «Høring – tilskudd til organisasjoner i barnevernet 2021/51683».

høringsnotatet nedenfor er det redegjort for endringene. Vi ber om at dere leser dette før dere gir innspill.

Hvis dere legger ved en .pdf- eller word-fil er det viktig at den er mulig å åpne og lese. Det er viktig at dere selv strukturer svaret slik at det er forståelig hvilken paragraf dere viser til.

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvar i e-posten.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet gi et endelig forslag til forskrift til BFD innen 1. mars 2022.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Anders Hendriksen (e.f.), divisjonsdirektør

Terje B. Grytten, avdelingsdirektør

Forslag til forskrift
Høringsnotat
Høringsinstanser

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barneombudet

Forandringsfabrikken stiftelse

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Home-start familiekontakten Norge HSFN

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interkulturell kvinnegruppe

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern, KIB Norge

Landsforeningen for barnevernsbarn LFB

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nord universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen Voksne for barn

OsloMet - storbyuniversitetet

RBUP Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest

Stiftelsen Rettferd

UNG Norge

Unge funksjonshemmede

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

VID vitenskapelige høgskole