Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Vår ref.: 2021/51683

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til forskrift om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet på høring. Dagens rundskriv finner dere på Bufdir sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 16.02.2022. Høringssvaret sendes på e-post til hoering.tilskudd@bufdir.no. I emnefeltet på e-posten skriver dere «Høring – tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2021/51683».

høringsnotatet er det redegjort for endringene. Vi ber om at dere leser dette før dere gir innspill.

Hvis dere legger ved en .pdf- eller word-fil er det viktig at den er mulig å åpne og lese. Det er viktig at dere selv strukturer svaret slik at det er forståelig hvilken paragraf dere viser til.

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvar i e-posten.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet gi et endelig forslag til forskrift til BFD innen 1. mars 2022.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Anders Hendriksen (e.f.), divisjonsdirektør

Terje B. Grytten, avdelingsdirektør

Forslag til forskrift
Høringsnotat
Høringsinstanser

ADHD Norge

African Cultural Awareness in Norway

Akershus universitetssykehus HF

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barneombudet

Buan Gård Omsorgs- og Utviklingssenter AS

Caritas Norge

Diakonhjemmet Omsorg AS

For Fangers Pårørende (FFP)

Forandringsfabrikken stiftelse

FRI Foreningen for kjønns- og seksualmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Home-Start Familiekontakten Norge HSFN

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interkulturell kvinnegruppe

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern, KIB Norge

Kristent Interkulturelt Arbeid

Landsforeningen for barnevernsbarn LFB

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk

Majambere Consulting&Training

Mennesker i fokus

Mental Helses Ungdom

Minority consult AS

Mulighetenes hus

Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (MIR)

NASAK

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nord universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Handikapforbunds ungdom

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen Voksne for barn

OsloMet - storbyuniversitetet

Primærmedisinsk verksted

PROLAR Nasjonalt forbund for folk i LAR

RBUP Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Redd Barna

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest

Riktig hjelp til riktig tid AS

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Røde kors

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

SOS-barnebyer Norge

Stiftelsen Alternativ til vold

Stiftelsen Betanien Oslo

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Rettferd

Tverrkulturell helseinfo (THI)

UiT Norges arktiske universitet

UNG Norge

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

UNIFY

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

van Der Weele AS

VID vitenskapelige høgskole